Yapım İşlerinde Teknik Personel Taahhüdü ve Çalıştırılması Esasları

Yapım İşlerinde Teknik Personel Hemen paylaşın

Yapım İşlerinde Teknik Personel Taahhüdü ve Çalıştırılması Esasları

Bilindiği gibi, yapım ihalelerinde yükleniciler, gerekli görülen teknik personeli işin başında bulundurmak ve bu personellere ait belgeleri idaresine vermek zorundadır. 

Yapım İşlerinde Teknik Personel Belgelerinin İdareye Bildirilmesi

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19.maddesinde;

”… (6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde İdareye sunmak zorundadır…olarak belirtilmiştir.

Bu doğrultuda yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren 10 gün içinde teknik personele ait;  noter taahhüdü, diploma gibi belgeleri, idareye sunmak zorundadır. Bu sürenin başlangıcı, yer teslimi gününün ertesi gününden itibaren hesaplanmaktadır. Örneğin; 10 temmuz 2021 yer teslimli bir işte, 20 temmuz 2021 gün sonuna kadar belgelerin teslimi gerekmektedir.

 

Yapım İşlerinde Teknik Personel Bulundurulma Zorunluluğu

 

Teknik personelin idareye bildirilmesi ve/veya iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde hükümlerinin uygulanmaktadır. Ayrıca yüklenici, teknik personelin idarece onaylanmasına müteakip; sözleşmede belirtilen teknik personelleri, işyerinde istihdam etmek zorundadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinde 19. maddesinde; ”… (8) İş programına göre iş yerinde bulundurulması istenen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir…”  denilerek, işin ciddiyeti ifade edilmiştir.

Teknik personeller; yerine bir vekil bildirilerek veya hastalık vb. sebeplerin varlığıyla işyerinden ayrılabilmektedir. Ancak burada esas olan, idarenin yazılı izniyle mazeretin veya durumun kabul edilmesidir.

 

Teknik Personel Belgelerinin Geç verilmesi veya Kabul edilmemesi

 

Geç verilmesi hali

Teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birinin idareye süresinde sunulmaması halinde, ilgili personelin iş başında olmadığı kabul edilmektedir. Bu doğrultuda usulüne uygun bildirilmeyen her bir teknik personel için; sözleşmede öngörülen günlük cezalar uygulanmak zorundadır.

Nitekim, Yüksek Fen Kurulu 22/04/2015 tarih ve 2015/27 numaralı kararında; sözleşme ve eklerinde belirtilen sürede işin başından sonuna kadar bulundurulması gereken şantiye şefi ile ilgili belgelerin süresinde verilmemesi nedeniyle; usulüne uygun verilmesi gereken tarihten; belgelerin idareye bildirim tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası kesilmesinin doğru olduğu belirtilmektedir.

 

Kabul edilmemesi hali

Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi, kabul edilmiş personelin değiştirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin işten ayrılması gibi durumlarda; söz konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yükleniciye 10 gün süre verilmektedir.

Yüklenicinin bu süre içerisinde yeni teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birini idareye sunmaması halinde ise; sözleşmede öngörülen günlük cezalar uygulanmaktadır. Ceza hesabı yaparken; 10 günlük sürenin bitimiyle belgelerin sunulması arasındaki süre baz alınacaktır.

 

İstenilen niteliğe haiz olmayan Teknik Personel Çalıştırılması

 

Yüklenicinin tam olarak sözleşmede belirtilen özelliklere sahip personeli çalıştırması gerekmektedir. Buna uyulmaması halinde, cezai durumlarla karşılaşabilecekken; idarenin de yükleniciye cezai yaptırım uygulamaması halinde, kamu zararı meydana gelebilecektir.

[ads]

Konuyla ilgili Sayıştay 6.dairesi 25.6.2020 tarih 749 no’lu kararı için Tıklayınız


(İndirimli) Online Kurs ve Dokümanlarımızı İnceleyin

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir