Yapım İşlerinde Sözleşmede Belirtilmeyen Giderler Kime Aittir?

Yapım İşlerinde Sözleşmede

Yapım İşlerinde Sözleşmede Belirtilmeyen Giderler Kime Aittir?

Hemen paylaşın

Önsöz

Bilindiği gibi ihalelerde uygulama süreci, sözleşmenin imzası ile başlamaktadır. Bu süreç içerisinde birçok gider kalemi yüklenicilerin karşısına çıkabilmektedir. Ancak bu giderlerin kimin tarafından veya nasıl ödeneceği konusu sürekli tartışmalara yol açmaktadır. 

Bu günkü yazımızda sözleşmede belirtilmeyen giderlerin durumunu inceleyeceğiz.

Sözleşmedeki Giderler

Tip sözleşmelerin 7.maddesinde sözleşme bedeline dahil olan giderler gösterilmektedir. Buna göre; vergi, resim, harç veya iskan belgesi gibi giderler genel olarak sözleşme bedeline dahil edilirken, Katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil edilmemektedir. Kdv, yüklenicinin fatura düzenlemesine binaen ilaveten yükleniciye ödenir.

[ads]

Sözleşme ile İhale Dokümanı Arasında Çelişki Hali

Sözleşme, ekleriyle(ihale dokümanını oluşturan belgeler) birlikte bir bütün olarak kabul edilmekte olup; tarafları (yüklenici ve idare) bağlamaktadır. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınmalıdır. Ayrıca belgelerin öncelik sırasına da dikkat edilmelidir.

Öncelik Sırası (Doküman içeriği)

 1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi
 2. İdari Şartname
 3. Sözleşme Tasarısı
 4. Birim Fiyat Tarifleri ve cetveli
 5. Mahal Listesi
 6. Özel Teknik Şartname
 7. Genel Teknik Şartname
 8. Ön / Kesin Projeler
 9. Açıklamalar (varsa)

Yapım İşlerinde Sözleşmede Bulunmayan Giderler

İhale konusu işin yapılması için gerekli olan yüklenici giderleri, sözleşme veya eklerinde belirtildiğini ifade etmiştik. Yapım İşleri Genel Şartnamesi 27.maddesinde yükleniciye ait giderler belirtilmiştir.

Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa aşağıdaki giderler yükleniciye aittir.

 1. Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb. nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır), bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler,

 2. İşin yerine getirilmesi için, yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları (30 uncu maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri,

 3. Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile yapı denetim görevlisi tarafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri,

 4. Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri,

 5. Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü teknik deneylerin giderleri,

 6. Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren su ve enerji bunun dışındadır) sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri,

 7. Yapı denetim görevlisinin işin ilerlemesini tespit etmek üzere, işin değişik aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri

—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir