Yapım İşlerinde İş deneyim belgesi

iş deneyim belgesini kimler düzenler

Yapım İşlerinde İş deneyim belgesi

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi Nedir?


İş deneyim belgeleri, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile kapsam dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenmektedir. 

Sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanarak geçerli hale gelir.

[ads]

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi Kimlere Verilir ?


 1. Yüklenicilere,
 2. Yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere,
 3. Mimar veya Mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara verilmektedir.

Konuyu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama yönetmeliği ve Kamu İhale Kanunu ilgili maddelerine göre değerlendirirsek şu şekilde kategorize etmemiz faydalı olacaktır.

İş Deneyim Belgesini Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 


–  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler,

–  İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç),

–  Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri

–  Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

Yukarıdaki kurum ve kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

–  4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri. 

[ads]

Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Deneyim Belgesi


a) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için;


 • Belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından,
 • Belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından,
 • İlgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenmektedir.

Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından onaylanırken, il özel idaresince düzenlenenler; vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır.

b) Organize Sanayi Bölgesi yetki alanındaki Yapım işleri için


Bu yapım işlerinde iş deneyim belgesi onaylanma birimi,  kredi kullanımına bağlı değişkenlik göstermektedir.

 1. Organize sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından düzenlendikten sonra; yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca,(kredisiz)
 2. Organize sanayi bölgesinde ilgili Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından kredi kullandırılan işler için ise, bu Bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun ilgili birimince  (kredili) onaylanacaktır.

c) Serbest bölgelerin yetki alanındaki yapım işleri için


 • Serbest bölge müdürlüklerince düzenlenecektir.

d) Teknoloji geliştirme bölgelerinin yetki alanındaki işler için


 • İş deneyim belgeleri , teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi tarafından düzenlenerek , onaylanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili birimine iletilir.

Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dâhilindeki teknoloji geliştirme bölgeleri alanlarında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgeleri ise;

 • organize sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca onaylanmak suretiyle verilmektedir.

*** Özel Sektöre yapılan yapım işlerine ait deneyim belgelerinin, yukarıda bahsedilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenip onaylanması ve ekap sistemine kaydedilmesi gerekir. Aksi takdirde ihalelerde kabulü mümkün olmamaktadır.

Yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri veya hukuken varlıkları son bulması


Bu kurumların İş deneyim düzenleme niteliğini kaybetmesinden önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri, Yapım İ.İ Yönetmeliğindeki ilgili diğer şartları sağlaması halinde kapsam dahilindeki ihalelerde kullanılmaktadır.

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilip gerçekleştirilen ancak niteliğini kaybetmeden iş deneyim belgesi alınmayan işlerde;

 • kurum ve kuruluşların bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulması gerekmektedir.

-İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda,  bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak;

 •  Bu kurum veya kuruluşların yürüttüğü hizmetlerin devredildiği   kamu kurum ve kuruluşlarına,
 •  Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin   devredilmemesi durumunda söz konusu kurum veya   kuruluşun   hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya   ilişkili bulunduğu   kamu kurum veya kuruluşuna başvuruda  bulunulmalıdır.

Not: Yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile  tüzel kişilere,  yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri / Ateşelikleri tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmektedir.


İhale Akademi Eğitimleri (Online)

1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Mevzuatı hakkında baştan sona detaylı bilgiler edinerek, yetkinliğinizi arttırabilirsiniz. Piyasada binlerce lira olan bu özel eğitimi sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın (₺ 59,99)

2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

Kursumuzda yine gerçek bir proje üzerinden uygulamalı; Yapım ihaleleri sözleşme aşaması ve sonrasında karşınıza çıkabilecek tüm uygulamaları (hakediş, fiyat farkı, revize birim fiyat, iş programı, mukayeseli maliyet vb.) anlattık. Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın (₺ 49,90)

3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

Kursumuzda uygulamalı olarak örnekler üzerinden ; yapım İşlerinde Sözleşme ve İhale Kapsamında Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerine ait;  Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın (₺ 49,99)

Author: ihaleuzmani

7 thoughts on “Yapım İşlerinde İş deneyim belgesi

 1. Merhabalar Yapım işlerinde iş deneyim belgesi olarak özel sektöre ait fatura kullanılabilir mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir