Uzmana SORUN

75.00 

Açıklama

İHALE MEVZUATI VE UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SORULARINIZI UZMANA SORUN

24 SAAT İÇİNDE GEREKÇELİ CEVABINIZI ALIN …

Sorularınız, mevzuat hükümleri, yüksek mahkeme kararları (Anayasa Mah., Danıştay, Yargıtay), Sayıştay, varsa emsal KİK ve/veya Yüksek Fen Kurulu Kararları taranarak cevaplansın.  

Ödemeyi yaptıktan sonra,  [email protected]   mail adresimizden sorunuzu iletebilirsiniz.

 

Örnek Soru ve Cevabı *

Ortak girişimi oluşturan firmalar aynı işte alt yüklenici olarak çalışabilir mi?

ÖN BİLGİLER

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Ortak girişim; İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları ifade etmektedir.

İhale mevzuatında sıkça karşımıza çıkan Ortak Girişimler, İş ortaklığı veya Konsorsiyum olmak üzere 2 farklı şekilde  yapılabilmektedir. İş ortaklığı ortakları yapılacak işin bütünü için bir araya gelip işin tümünden müteselsil sorumlu olurken, Konsorsiyumlarda her ortak uzmanlık alanına göre işin belli bir bölümünün yapımında sorumlu olur.

Alt yüklenici ise, sözleşme konusu işin bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişidir.

ORTAK GİRİŞİM ORTAKLARININ ALT YÜKLENİCİ OLARAK ÇALIŞTIRILMASI

-  İş ortaklıkları için Kamu İhale Kurulunun 2013 DK.D 96 numaralı kararında;

''... iş ortaklığı ile iş sahibi arasında yapılan sözleşmenin “asıl sözleşme” olduğu,  bu sözleşme ile ortakların her birinin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, “alt yüklenici” sözleşmesinin ise “asıl sözleşme” den kaynaklanan borcun bir kısmının üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılabileceği, dolayısıyla asıl sözleşmenin borçlusu konumunda olan iş ortaklığı ortağı ile bu borcun bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla “alt yüklenici” sözleşmesi kurulamayacağına...''  şeklinde karar verilmiş,


-  Konsorsiyumlar için ise Danıştay On üçüncü Dairesi  25.10.2017 tarihli E:2011/1476, K:2017/2664 sayılı kararında;

”… ihalede yüklenici ile alt yüklenici aynı kişi olamayacağından, hem işin tamamına yakın bir kısmında alt yüklenici hem de işin yüklenicisi konsorsiyumun üyesi olan davacı şirket adına, işin taahhüt ettiği kısmına yönelik alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır...”  olarak hüküm verilmiştir.


-  Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları başlıklı 20.maddesinde (1) (Değişik fıkra: 08/08/2019-30856 R.G./26. md., yürürlük: 18/08/2019) ; 

''...Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları da alt yüklenici olarak çalıştırılamazlar...''  denilmek suretiyle konu netleştirilmiştir.


SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ortak girişimler, belli bir işin tamamlanması ve sonuçta kazancı paylaşmak amacıyla kurulan adi ortaklık­lardır. Bu şekilde ihale alan yükleniciler, iş sahibi idare ile sözleşme yapmak suretiyle taahhüdün yerine getirilmesinde müşterek ve müteselsil sorumlu olurlar. Alt yüklenici ise sadece, asıl sözleşme yani iş sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşmeden doğan borcun bir kısmını üstlenebilir. Diğer taraftan , alt yüklenici ilişkisinin kurulabilmesi için; yüklenici ile geçerli bir sözleşmenin varlığı ve idarenin onayı gerekmektedir. Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde; yüklenici kendisi ile alt yüklenici sözleşmesi kuramayacağından alt yüklenici olarak da çalışamayacaktır. Böyle bir çalışmanın kabul edilmesi, ihale hukuku dışında vergisel yönden de muvazaalı işlemler doğurabilecektir.

Şu anda sadece  yapım ihaleleriyle ilgili olarak hizmet aktiftir. Diğer ihale alanlarında soru alımlarımız da en kısa zamanda aktif olacaktır.


-  Hizmet tek bir soru için geçerlidir. Birbiri içine geçmeli ve birden fazla soruyu barındıran sorularda, tek bir soru için cevap verilecektir.


-  Sorular, bir konunun en baştan anlatılması tarzında değil,  problem odaklı öz ve anlaşılır şekilde cevaplanacaktır.


-  Mümkün olduğunca sorununuzla alakalı detay ve bilgi vermeniz önemlidir. Yüzeysel geçiştirilen bir soru, istenilen cevabı taşımayacaktır.


-  İhale ve uygulamaları haricindeki sorular kabul edilmeyecektir. Farklı soru taleplerinin cevaplanması veya yeni talep oluşturulması hususunda, https://www.ihaleuzmani.net/ web sitesi tam yetkilidir.


-  Uzman tarafından verilen cevapların yorumsal olarak beğenilmemesi halinde, ücret iadesi yapılmayacaktır.


- Cevaplarımız bilgilendirme amaçlı olup, resmi makamlar önünde geçerliliği bulunmamaktadır.


Cevap süresi normal şartlarda 24 saattir. Mazeretli durumlarda soru sorana bilgi vermek suretiyle iş bu süre uzatılabilir. Ancak cevap süresinin toplamda 48 saati aşması durumda, soru sorana ücret iadesi söz konusu olabilecektir.


-  * -  İş bu hizmeti kullananlar,  bu şartları peşinen kabul etmiş olurlar.

Online Kurs ve Dokümanlar | Kamu İhale Uzmanı | Güncel analiz ve birim fiyatlar

 

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir