Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin belge

Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine

Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin belge

Önsöz

Bilindiği gibi tüzel kişiler; ortaklık yapılarını, ortaklarını, kurucuları ve yönetimdeki görevlilerin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetelerini teklif dosyası kapsamında sunmak zorundaydılar.  Ancak 30.09.2020 tarihli ihale mevzuatı değişikliği ile ticaret gazetesi yerine bu belgenin sunulması kararlaştırılmıştır.

Bu belgenin sunuluş şekline dair ihalelerden elenmek istemiyorsanız yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

İhale uygulama yönetmeliklerinde yer alan 30.09.2020 tarihli değişikliğe göre 20.10.2020 tarihinden itibaren(yapım işlerinde 21.10.2020); isteklilerin(tüzel kişilerin) sicil gazetesi yerine bu belgeyi sunmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Fiziki İhalelerde İlgili Belge

Fiziki olarak gerçekleştirilen ihalelerde bu belge yeterlilik kriteri kapsamında istenmektedir. Ayrıca belgenin içeriğindeki notlar bölümü de oldukça önem arz etmektedir.

Şimdi önce belgeye sonra da notlar bölümüne göz atalım.

Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin belge

tuzel-kisilerde-ortaklik-bilgilerine-ve-yonetimdeki-gorevlilere-iliskin-belge
tuzel-kisilerde-ortaklik-bilgilerine-ve-yonetimdeki-gorevlilere-iliskin-belge

Notlar

1) Tüzel kişinin ortak/üye/kurucu sayısı kadar (halka arz edilen hisselere sahip olanlar hariç) satır açılacaktır. 

2) Tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişi sayısı kadar satır açılacaktır.

3) Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. 

Not1: Bu belge, Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca tüzel kişi aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak; aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

Not2: Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her halükarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.

UYARI!

Yukarıdaki not2 de belirtildiği üzere bilgilerin teyidi için sicil gazetesi bilgileri, Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgede belirtilmelidir. Eğer elektronik ortamda yani ticaret/sanayi odasının resmi web sitesinde bu bilgiler teyit edilemiyorsa, bu durumu önceden tespit edip bu belgenin ekine sicil gazetenizi de eklemelisiniz. Özellikle anonim şirket sahibi iseniz mutlaka pay defterinizi eklemek zorundasınız.

Not:3 Bu belgede istenen bilgiler, yabancı uyruklu aday/istekliler tarafından ilgili ülke mevzuatındaki karşılıklarına uygun şekilde doldurulacak, bu bilgileri gösteren ve Yönetmeliğin 31 nci maddesine uygun şekilde hazırlanan belgeler, bu belgeye ek yapılacaktır. 

Konuyla İlgili Bazı KİK Kararları


Kamu İhale Kurulu 30.12.2020 tarih 2020/UH.I-2173 numararlı kararında: ”…ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge(Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler standart formu)” sunulmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,…”

Kamu İhale Kurulu 30.12.2020 tarih 2020/UH.II-2184 numararlı kararında: ”… anılan belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, istekli tarafından teklif mektubu kapsamında söz konusu belgeye yer vermediği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kamu İhale Kurulu 30.12.2020 tarih 2020/UH.II-2203 numararlı kararında: ”…yukarıda aktarılan mevzuat hükmü, ihale dokümanı düzenlemeleri ve standart formda yer alan açıklamalar uyarınca ilgili formun ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin teyit edilip edilememesi koşuluna bağlı olmaksızın sunulmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından idare tarafından anılan standart formu sunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Elektronik İhalelerde İlgili Belge

Elektronik İhalelerde isteklinin beyanı ön planda olduğundan son durumu gösterir sicil gazetesi bilgilerinin beyan edilmesi istenmektedir. İsteklinin beyanına göre belgeler teyid edilmektedir.

Elektronik ihalelerin idari şartnamesinin 7.1 maddesinde konuyla ilgili şu şekilde belirtilmiştir;

”İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri e-teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…”

Konuyla İlgili KİK Kararı


Kamu ihale kurulu 06.01.2021 tarih 2021/UH.I-47 numaralı kararında;

‘…tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği,

bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği,…”

”…istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir…”

Sonuç

Yukarıda açıklanan mevzuat ve kik kararları ışığında;

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’ nin fiziki olarak yapılan ihalelerde mecburen verilmesi gerektiği, bu belgede belirtilen ticaret sicil gazetesi bilgilerinin teyidi elektronik ortamda yapılamıyorsa ilgili belgenin ek olarak eklenmesi gerektiği, yeterlilik kriteri kapsamında istenen bu belgenin bilgi eksikliği kapsamında ihale sonrası tamamlatılmasının mümkün olmadığı, E-ihalelerde ise son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bilgilerinin beyan edilmesi gerektiği ve bu bilgiler üzerinden belge teyidi yapılacağı anlaşılmaktadır. Anonim şirket sahiplerinin pay defterini eklemeyi unutmamaları tavsiye olunur.

Konuyla ilgili yeni kararlar olursa , sitemizden duyurmaya devam edeceğiz. Takipte kalmanızı öneririz.

Saygılarımızla


Aşağıdaki Birim Fiyatları (Excel) sitemize özel indirimli alabilirsiniz.

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.