Sözleşme imzalanmasından sonra İhale İptal Edilebilir mi?

kamu ihale kurulu kararları

Kamu İhale Kurul Karar no: 2020/UY.II-692

Sözleşme imzalanmasından sonra ihale iptal edilebilir mi?-İhale Uzmanı

BAŞVURUYA KONU İHALE

2019/548184 İhale Kayıt Numaralı “Mamure – Fevzipaşa İstasyonları Arası Cam İzolatörlerin Silikonlu İzolatörle Değiştirilmesi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:


TCDD Adana 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mamure – Fevzipaşa İstasyonları Arası Cam İzolatörlerin Silikonlu İzolatörle Değiştirilmesi” ihalesine ilişkin olarak Cihan Cem Metin tarafından 13.03.2020 tarih ve 13528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/501 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:


Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 16.12.2019 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ile ihalenin üzerlerinde bırakıldığı, 26.12.2019 tarihinde sözleşmeyi imzalamaya davet edildikleri ve sonrasında sözleşmeyi imzaladıkları, 10.02.2020 tarihinde idare tarafından gönderilen yazı ile “e-değerlendirme için ihale yetkilisi kararı nedeniyle iptal edilmiştir” şeklinde ihalenin gerekçesiz iptal edildiği, idareye yaptıkları itiraz üzerine idare tarafından; Kamu İhale Kanunu’nun 46’ncı maddesi uyarınca sözleşmenin geçerli olabilmesi için ihale yetkilisinin imzalamasının gerekli olduğu, yaşanılan finansman sıkıntısı nedeniyle ileride hakediş sonrası ödeme zorluğu sebebinden firmamızın zarara uğramaması için ihalenin iptal edildiği cevabının verildiği, fakat herhangi bir yasal gerekçeye bağlı kalınmaksızın ihalenin iptalinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Mamure – Fevzipaşa İstasyonları Arası Cam İzolatörlerin Silikonlu İzolatörle Değiştirilmesi

e) Miktarı: 1100 Adet Silikon Konsol İzolatörü Değişimi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Osmaniye” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Tekliflerin elektronik ortamda alındığı incelenen ihaleye 8 (sekiz) isteklinin katıldığı, 13.12.2019 tarihli ihale komisyon kararı ile teklifleri sınır değerin altında olan 3 (üç) isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde yer alan “Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı, 1 (bir) isteklinin teklifinin ise ihaleye geçici teminat sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve başvuru sahibi Cihan Cem Metin’in teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlendiği, bahse konu komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, 26.12.2019 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen “Sözleşmeye davet” konulu yazı ile başvuru sahibinin ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamaya davet edildiği,

 

Daha sonra, idare tarafından başvuru sahibine hitaben yazılan 10.02.2020 tarihli yazı ile “Mamure – Fevzipaşa İstasyonları Arası Cam İzolatörlerin Silikonlu İzolatörle Değiştirilmesi” işinde yaşanılan finans sıkıntısı nedeni ile ileride hak ediş sonrası ödeme zorluğu sebebinden firmanızın zarara uğramaması için ihale iptal edilmiştir” ifadelerine yer verilmek suretiyle ihalenin iptal edildiğinin başvuru sahibine bildirildiği, aynı tarihte EKAP üzerinden yapılan “İhale kararının iptali” konulu tebligat ile de “e-Değerlendirme için İhale Yetkilisi Kararı Nedeniyle” ifadesine yer verilmek suretiyle ihalenin iptal edildiğinin ihaleye katılan tüm isteklilere bildirildiği, ihale işlem dosyası kapsamında ihalenin iptaline ilişkin başka herhangi bir belgeye rastlanılmadığı, bu itibarla ihalenin idare tarafından iptaline gerekçe olarak yukarıda aktarılan “yaşanılan finans sıkıntısı nedeni ile ileride hak ediş sonrası ödeme zorluğu sebebinden zarara uğranılmaması” ve “e-Değerlendirme için İhale Yetkilisi Kararı Nedeniyle” gerekçelerinin dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri belirleyen 5’inci maddesinde, idarelerin anılan Kanun’a göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini,ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, aynı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca, ihale yetkilisinin, ihale komisyonu kararını onaylaması veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal etmesi hususunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması, tesis edilen işlemin gerekçesinin açıkça ortaya konulması gerekmektedir.

 

İdarece ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerinin incelenmesi neticesinde;


10.02.2020 tarihinde başvuru sahibine hitaben yazılan yazıda “yaşanılan finans sıkıntısı nedeni ile ileride hak ediş sonrası ödeme zorluğu sebebinden firmanızın zarara uğramaması için ihale iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildiği, fakat iptal işleminin gerekçesinin açıkça ortaya konulması zarureti anlamında, finans sıkıntısının kaynağının ne olduğu, ihaleye ayrılan ödenekte bir sorunun bulunup bulunmadığı veya ihale konusu işin hakediş ödemelerinin yapılmasına mani olacak bir durumun bulunup bulunmadığı hususlarında, hukuki incelemeye imkân tanıyacak somut ve objektif bir gerekçeye yer verilmediği; “e-Değerlendirme için İhale Yetkilisi Kararı Nedeniyle” ihalenin iptal edilmesi bildiriminde ise herhangi bir gerekçeye yer verilmeyerek tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edildiğinin ifade edildiği, bu itibarla idarece anılan gerekçelerle verilen ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak başvuruya konu ihalenin iptal gerekçelerinin ve iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline, Oybirliği ile karar verildi.Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

 

1- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın 

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


2- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın

Yapım ihalelerine kolayca katılın

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın 

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın 

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İSG öğrenin

🎓 13 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 3 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir