Sözleşme İmzalandıktan Sonra Geçici Teminat Gelir Kaydedilir mi?

Sözleşme İmzalandıktan Sonra Geçici Teminat Gelir Kaydedilir mi?

Sözleşme İmzalandıktan Sonra Geçici Teminat Gelir Kaydedilir mi?

Hemen Paylaşın

Geçici teminat, ihale sürecinde isteklilerin tekliflerini sunabilmeleri için ödenmesi gereken bir teminattır. İhaleyi kazanamayan isteklilere geri iade edilirken, ihaleyi kazanan istekliden kesin teminat talep edilir. Ancak, ihale mevzuatına göre geçici teminatın idare tarafından gelir kaydedilebileceği durumlar da mevcuttur.

Bu yazıda, geçici teminatın iadesi veya gelir kaydedilmesi durumları ele alınacaktır. Özellikle, ihaleyi kazanan isteklinin sözleşme yapmaması durumunda geçici teminatının hangi aşamada gelir kaydedilmesi gerektiği incelenecektir. Kamu İhale Kurumu’nun ve idarelerin bu tür durumlardaki yetki sınırlarını ele alınacaktır.

Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği Haller

Geçici teminat özetle aşağıdaki hallerde gelir kaydedilmektedir.

Taahhüt edilen hususların (KİK 10.md) sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi,gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütnameler sunulması
İsteklinin, belgelerdeki bilgi eksikliğini idarece belirlenen sürede tamamlamaması.
İhale üzerinde kalan isteklinin ve Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması.
ihaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık v.b. kuruluşlar ile bun­ların şirketlerinin ihaleye katılması
İhaleye katılmaktan yasaklı olanların ihaleye katılması

Sözleşme İmzalanmaması Halinde Yapılacaklar

Konu hakkında Kamu İhale Kanununun 44.maddesini incelemek gerekir.

İlgili maddede; ihale üzerine kalan isteklinin kesin teminatı vererek sözleşme imzalaması gerektiği,bu zorunluluğa uyulmadığı taktirde herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadan geçici teminatının gelir kaydedileceği,bu durumda ihale yetkilisinin uygun görmesi şartıyla en ekonomik 2.teklif sahibi ile sözleşme imzalayabileceği, belirtilmektedir.

Ancak bunun için 1.teklif sahibi sözleşmeye davet tebligatı çıkartılıp 10 günlük bir süre verilmeli,verilen süre içinde sözleşme imzalanmamalı ve sürenin bitimini izleyen 3 gün içinde 2.teklif sahibi sözleşmeye davet edilmelidir.

Geçici Teminatın İdarece Gelir Kaydedilmesi ve İtirazlarda Yetki

Peki yukarıdaki işlemler yapılırken geçici teminat ne zaman gelir kaydedilmelidir? En avantajlı 2.teklif sahibiyle sözleşme imzalanmadan önce mi yoksa sonra mı?

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 24/01/2014 günlü, E:2013/270, K:2014/69 sayılı kararında;

“…geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama işleminin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile imzalanan sözleşmeden bağımsız olduğu, geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanmadan önce gerçekleştirilmesi gerektiği, idarenin söz konusu işlemi bekleterek, sözleşmenin imzalanması sonrasında gerçekleştirmesi durumunda başvuru sahibinin itiraz hakkının ortadan kaldırılmasının hukuka uygun olmadığı, ayrıca geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemin ihale süreci içerisinde ve dolayısıyla da idari itiraz sürecine tabi bir işlem olduğunun açık olması sebebiyle davacı tarafından ortaya konan iddiaların davalı idarece esastan incelenmeksizin görev yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı…” belirtilmektedir.

Karar, düzeltme aşamasında Danıştay tarafından bozulmuş ise de mahkeme kararında ısrar etmiştir. Nihai sonuç, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2015/3192 E., 2017/3996 K. sayılı kararı ile netleşmiştir. Bu kararda; Ankara 18.İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, onanmıştır.

Bilmeyenler için kısaca belirteyim. Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu, idare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarının temyiz incelemesini yapmaktadır.

Sonuç

İhale süreci, sözleşmenin imzalanmasıyla son bulan bir süreç olup bu süreç içindeki itirazların idari mercilere yapılması gerekir. İdare ile sözleşme imzalandıktan sonra diğer isteklilerin idareye itiraz hakları kalmadığı gibi Idari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi gereğince idarenin de bu işlemi düzeltme imkanı kalmamaktadır(geriye alma işlemi hariç).Sonuç olarak; idarelerin önce geçici teminatı gelir kaydetmesi sonra Kanun hükümleri çerçevesinde en avantajlı 2.teklif sahibini sözleşmeye davet etmesi gerekmektedir.

İndirimli Eğitimlerimiz 


Yeni!  Şikayet ve İtirazen Şikayet Mevzuatı Eğitimi için Tıklayın


Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için Tıklayın


Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için Tıklayın

 

Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için Tıklayın

 

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir