Şantiye Şefinin Görev ve sorumluluğu ile İstifası

şantiye şefi görev ve sorumluluk,istifa

Şantiye Şefinin Görev ve sorumluluğu ile İstifası

Şantiye Şefliği Nedir?

Yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneten, sorumluluk ve görev bilincine sahip, yüklendiği sorumluluk oranında da geniş yetkilerle donatılmış; mühendis, mimar , teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip personeli ifade etmektedir.

Günümüzde şantiye şefliği kavramı ise mühendislerin imza karşılığı taahhüt vermesine ve bu şekilde bir kazanç kapısına dönüşmüş durumda.

Tabiki bu görevi hakkıyla inşa edenler mevcuttur. Genel olarak üzücü durumların yaşanmaması adına bu yazı kaleme alınmıştır.

Şantiye Şefliği Hakkında Kısa Bilgiler

Şefler, görev yaptığı ilin sınırları içinde aynı anda beş ayrı yapım işinde ve toplam 30.000 m2 toplam inşaat alanı için(mimar, mühendisler) görev alabilir.

Bu görev hesabında, yapı kullanma izin belgesi (iskan) düzenlenmemiş yapılar hesaba dâhil edilir. Yani iskanı alınmamış bir yapı fiilen bitirilse bile o yapıda hala şantiye şefi olarak gözükürsünüz.

İdaresine, ilgili yapım işiyle alakalı şantiye şefliği taahhüdü verilir. Bknz şantiye şefi taahhütname örneği .

[ads]

Bu taahhüt idarece, dilekçe yoluyla ıslak imzalı yada noter kanalından istenebilir. İlgili idare bu durumu çevre ve şehircilik bakanlığına bildirir ve tebrikler ! artık şantiye şefisiniz.

Peki Şantiye şeflerinin görev ve sorumlulukları neler ? önce bunlara bir göz atalım son bölümde de istifa nasıl yapılır onu görelim…

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Şantiye şefinin görev ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

(2) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.

Bu kapsamda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanlar yetki belgeli usta olarak kabul edilir.

(3) Şantiye şefi, inşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makina ve ekipman kullanılmasını sağlar.

(4) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz.

(5) Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi gerekir.

(6) Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir.

(7) Şantiye şefi, görev almış olduğu inşaatta;

a) Yapım/yıkım işleri sebebiyle çevre yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları idaresine,

b) Meydana gelen iş kazalarını 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörüldüğü şekilde ilgili mercilere,

derhal bildirmek zorundadır.

(8) Şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorundadır.

Şantiye Şefliği Yönetmeliğinde Değişiklik(18.11.2022)

Şantiye Şefliği Ciddi Bir İş !

Şantiye şefliği, büyük yetki ve sorumluluk yüklenen bir sıfattır.

Yaşanacak en ufak bir sıkıntıda şantiye şefi sorumlu olabilir. Mevzuatta tüm bu işlemlerin ” yapı müteahhidi adına” yapıldığı açıkça belirtilmiştir. Yani bir nevi vekillik durumu söz konusudur. Kendinizi savunmanız için ispat yükü de omuzlarınızda olacaktır.

Üstelik bazı yapı müteahhitleri maddi yönden tasarruf için malzemeden de eksiltme yapmaktadır. Özellikle betonarme karkas inşasında bu durumlara dikkat çok etmelisiniz.(temel-taşıyıcı kolon ve perdeler gibi…)

Genel Önlemler

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere üzücü durumlarla karşılaşmamak adına ilgili yapıda; mevzuat, proje ve yapı denetim elemanı talimatlarına uyulmalı, iş güvenliği konusunda her türlü önlem alınmalı, yetkin ustalar çalıştırılmalı ve herhangi bir hasar- iş kazası durumunda ilgililere anında haber verilmelidir.

Ayrıca türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğundan aktif fay hatları üzerindedir. Yapılacak yapılar, bu hatların üzerine inşa edilebileceğinden, oluşan can kaybının da vicdani yükümlülüğü üzerinize olacaktır.

Sonuç olarak; şantiye şefliği size ağır sorumluluk ve büyük görevler yükler , bunlara uyulmaması halinde ise sonuçlarını HİÇBİR MADDİ KAZANÇ TELAFİ EDEMEZ.

[ads]

Şantiye Şefliğinden İstifa

İstifa ettiğiniz gün içinde yapı müteahhidine noterden istifa ettiğinizi bildiriyorsunuz. Sonra idareye yazılı istifa dilekçenizi yazıyorsunuz ve noterden müteahhide bildirdiğiniz istifayı da ek olarak dilekçenize ekleyip veriyorsunuz. Bu tarihten sonrası için ilgili yapıda bir sorumluluğunuz kalmıyor. Ancak bu tarih öncesi sorumluluğunuz devam ediyor. 

İstifayı noterden masraf etmeden şöyle de yapabilirsiniz; müteahhidin tebligata elverişli e-posta adresine veya kep (kayıtlı elektronik posta) adresi varsa kep adresine 5 gün önceden istifa edeceğinizi bildirip sonra idareye yazılı dilekçenizi verebilirsiniz..


Bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir. Bu yazıyı sosyal platformalardan paylaşırsanız, ilgili herkese ulaşma ihtimali artacaktır.

İhale Uzmanı


İhale Akademi Eğitimleri (Online)


1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


4) Yeni!  Şikayet ve İtirazen Şikayet Mevzuatı Eğitimi

İhalelerde Şikayet ve İtirazen Şikayet Mevzuatı Eğitimi

Kursumuzda İhalelerde dava öncesi zorunlu idari başvuru yollarından olan; şikayet ve itirazen şikayet başvurularının usul ve esasları anlatılmaktadır. 

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

 

Author: ihaleuzmani

3 thoughts on “Şantiye Şefinin Görev ve sorumluluğu ile İstifası

  1. 2023 Yeni şantiye şefliği yönetmenliğine göre ilk defa şantiye şefliği yapacak mühendisin şantiye şefliği 1.500 m2 geçemez. Ben bu yasadan önce 2022 son günlerinde 1 ay şantiye şefliği yapmışsam bu yasadan kurtulmam için yeterli olur mu yoksa iskan ruhsatı alana kadar mı devam etmem lazım

    1. Sorunuzu tam anlayamadım. Ama genel olarak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki işlere devam edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir