Yapım İşlerinde Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu, görevleri

Yapım İşlerinde Muayene

Yapım İşlerinde Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu, görevleri

Muayene ve Kabul Komisyonu Nedir?

Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanında belirtilen kalite ve özelliklere uygun yapıp  yapmadığının tespiti için, idarelerce kurulan komisyona ” Muayene ve kabul komisyonu ”  adı verilmektedir. Yapım İşlerinde Muayene komisyonların esas amacı; Geri dönüşü olmayan hataların ortaya  çıkmasını önlemek ve teslim süresinde gecikmeye yol açmadan bu hataların giderilmesini  sağlamaktır..


Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

–  Geçici veya kesin kabul komisyonları, en az üç kişi olmak üzere idare makamı tarafından oluşturulur. Bu komisyonda bir başkan ve en az 2 üye bulunmak zorunludur.

–  İşin niteliğine ve büyüklüğüne göre üye sayısı arttırılabilir. Ancak toplam sayının tek sayı olması gereklidir.

– Bu komisyonlarda görevlendirileceklerin tamamı teknik eleman olmalıdır. Yeterli sayıda teknik eleman bulunmuyorsa idare, 4734 sayılı kanun kapsamına giren kurumlardan destek alabilir. (ör/Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) bknz.4734 sayılı kanun kapsamı kurum ve kuruluşlar

* Bu komisyonlarda ; İşin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi görev alamaz. Çünkü işin kontrollüğünü üstlenen görevli, aynı zamanda kabulünü de yapamaz. Bu husus tarafsız olarak oluşturulmuş bir kurula bırakılarak denetim mekanizması güçlendirilmek istenmiştir.

[ads]

Ancak, Kabul çalışmaları sırasında yüklenici veya vekili ile idarenin yapı denetim elemanları iş ile ilgili konularda cevap vermek üzere hazır bulunmalıdır.

* Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi için;  işin kusurlu veya eksik kısımlara ait bedellerinin toplamı,  toplam sözleşme bedelinin %5 ini aşmaması gerekir.

Komisyon Görevleri

– Geçici veya kesin kabul komisyonları, kurulmasından itibaren en geç 10 gün içinde (haklı sebeplerle idarece bu süre uzatılabilir)  işyerine giderek yüklenicinin yapmış olduğu işleri denetler ve masrafları yüklenici adına olmak üzere gerekli gördüğü yerlerde deneyler yapabilir,yaptırabilir.

– Genel şartname hükümlerine göre incelemelerini yapan komisyonlar, geçici veye kesin kabule engel bir durum yoksa durum tutanak ile imza altına alınarak,  işin kabulü yapılmış sayılır. Tutanaklarda işin fiilen bittiği tarih olan  geçici kabul itibar tarihi belirtilmelidir.

Komisyon Kararları

–  Kararlar, oy çoğunluğuyla alınır. Çoğunluk kararına karşı olanlar, kabul tutanağına nedenini de açıkça belirtmek suretiyle imzalamak zorundadırlar.

Komisyon İşi Kabule Uygun Bulmazsa

– Mevcut durumu tespit ederek işin yaklaşık bitim tarihini(kabule hazır hale gelme tarihi)  bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Yüklenici tarafından yaklaşık bitim tarihine kadar iş kabule hazır hale getirilmemesi durumda; idare yükleniciye en az 10 gün süreli ihtar yapar ve sözleşmede yazan işin bitim tarihinden (süre uzatımları dahil tarih) itibaren  gecikme cezası uygulanır.

Kabule Engel Olmamakla Birlikte Eksiklikler Tespit Edilirse

– Eksiklikler kabul tutanağında belirtilerek, giderilmesi için işin niteliğine göre gerekli süre yükleniciye verilir. Süre sonunda yüklenici bu eksiklikleri giderirse tutanak onaylanır.

[ads]

– Eksiklikler giderilmemişse; sürenin bitimi ile eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmede uygulanacağı belirtilen günlük gecikme cezasının %10’u oranında günlük ceza uygulanır. Bu gecikme 30 günü geçerse hem ceza uygulanır hemde yüklenici nam ve hesabına eksiklikler idarece giderilebilir. Eksiklikler idarece giderilmesinden sonra kabul tutanağı onaylanır.

Komisyonca Nefaset Bedeli Kesilerek Kabul Yapılması

– Yapılan incelemelerde işin teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen , idarece  kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen eksikliklerin giderilmesi mümkün değilse veya giderilmesi fazla harcama ile zaman kaybına neden oluyorsa(kamusal işlerin ivedilikle bitirilmesi gerekir.)

[ads] 

Bu eksiklikler yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun bir nefaset bedeli kesilerek kabul edilebilir. Nefaset bedeli belirlenirken işin kabul edilebilirliğine ilişkin %5 oranı dikkate alınmayacaktır.  Ancak nefaset bedeli kabul tutanağında gösterilmesi (açıklamalarıyla) gerekir.


İhale Uzmanı

Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

1- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın  

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası 

2- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın  

Yapım ihalelerine kolayca katılın

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası 

3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın  

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası 

4- İhalelerde Hak Arama Yolları Eğitimi için tıklayın 

İhalelerde dava öncesi zorunlu idari başvuru yollarını (şikayet ve itirazen şikayet) öğrenin.

🎓 3,5+ saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 7+ indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

 

 

 

 

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir