Kesin Kabul Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Kesin Kabul Başvurusu Hemen paylaşın

Kesin Kabul Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Kesin Kabul Nedir?

Yapım İşlerinde kabul işlemleri, geçici ve kesin kabul olmak üzere 2 aşamalı yapılmaktadır. Geçici kabul; işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde fiili olarak bitmesine , kesin kabul ise; geçici kabul sonrası öngörülen süre zarfında yüklenicinin varsa bakım, onarım ve aksaklıkları gidermesine istinaden yapılır. 

 

Yüklenicinin Yapılan İşten Sorumlulukları

İhale mevzuatı ve Borçlar Kanununda, yüklenicilere ciddi sorumluluklar atfedildiği bilinen bir gerçektir. Kesin kabul başvurusunun ne zaman yapılacağından önce gelin beraber bunlara bir göz atalım. 

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 30.maddesinde;

”…Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır…”  

 

Borçlar Kanunun 471.maddesinde;

”…Yüklenici, üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır…”  

 

474.maddesinde;

”…Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder. İş sahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır…”  

 

478.maddesinde ise;

”…Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar…”  olarak ifade edilmiştir.

 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden; Kamu yapılarının sağlam ve teknik gereklere uygun olarak yapılması ve yapının tesliminden sonra telafisi güç zararların oluşmaması için yüklenicilere ve alt yüklenicilere bazı ciddi sorumluluk ve cezalar yüklendiği anlaşılmaktadır. İhale mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde ise; Borçlar Kanununun uygulanacağı unutulmamalıdır.

 

Kesin Kabul Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Gelelim yazımızın başlığına… Kesin kabul başvurusu ne zaman yapılmalıdır?

 

Konuyla ilgili Yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliğinin 10/1 maddesinde; 

”…Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yüklenici idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur…”

 

Sözleşmenin 1 numaralı eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42/1 maddesinde; 

”…Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir…”

 

43/1 maddesinde;

”… Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır…”

 

43/4 maddesinde ise; 

”…Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir…”  olarak belirtilmektedir.

 

Burada kesin kabul için öngörülen süreden kastın; geçici kabul tarihinden itibaren başlayacak olan teminat süresi olduğunu, bu sürenin 12 aydan az olamayacağı ve idarelerce işin niteliğine göre belirlenip sözleşmede belirtileceği anlaşılmaktadır. Nitekim bu süre içerisinde kullanım ve işletme harici ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların yüklenici tarafından gidermesi gerektiği de görülmektedir.

 

İfade edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise; İşin sözleşmede öngörülen süreden önce bitirilip geçici kabulünün yapılması halinde sürenin nasıl belirleneceğidir? Bu halde teminat süresi, geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlamaktadır. Burada İtibar tarihinden kasıt; işin fiilen bitirildiği tarihtir.

 

Sonuç olarak

Sözleşmede belirtilen teminat süresinin tamamlanmasından sonra kesin kabul talep dilekçesinin verilebileceği değerlendirilmektedir. Ancak ihaleli işlerde; yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, kesin kabul tarihinden itibaren 15 yıl sorumlu olunduğu da unutulmamalıdır.

 

Not: Yazımız resmi bir niteliği olmayıp, tamamen yazarın güncel mevzuat dahilinde görüşlerinden oluşmaktadır. Mevzuat değişikliği nedeniyle yazımız güncelliğini yitirebilir. Dikkat edilmesi rica olunur.

 

(İndirimli) Online Eğitimimiz


  1. Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Sözleşme sonrası uygulamalar)
Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

Kursumuzda yine gerçek bir proje üzerinden uygulamalı; yapım ihaleleri sözleşme aşaması ve sonrasında karşınıza çıkabilecek tüm uygulamalarını (hakediş, fiyat farkı, revize birim fiyat, iş programı, mukayeseli maliyet vb.) anlattık. Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

🎓 7 saat uzunluğunda video 

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir