Kamu İhale Kurumunun Çalışma Esasları ile Görev ve Yetkileri

Kamu İhale Kurumunun

Kamu İhale Kurumunun Çalışma Esasları ile Görev ve Yetkileri

Hemen paylaşın

Bu yazıda kurum hakkında kısa ve net bilgiler verme amaçlanmaktadır.

Kurumun Teşkilat Yapısı ve Özellikleri

4734 Sayılı Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. KİK(Kamu İhale Kurumu), Maliye Bakanlığı ile ilişkili ve merkezi Ankara’dadır.

[ads]

Kurumun Görev ve Yetkileri

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 53/b maddesine göre Kurumun görev ve yetkileri şunlardır;

– İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

– Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

– İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

– Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

– Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

– Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

– İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

– Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak.

– Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.

[ads]

Kurumun görevlerinin yerine getirmesi için; resmi ve özel bütün  kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge ve bilgilerin istenilen süre içinde verilmesi kuruma gönderilmesi zorunludur.

Ayrıca; ihale Kanunlarının uygulanmasına ilişkin, standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

[ads]

Kamu İhale Kurulu

Kurumun karar organıdır. Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçme yetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi bulunmaktadır.

Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Kurul, biri başkan, biri de ikinci başkan olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Üyeler, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

Başkan ve 2.Başkan

Kurul Başkanı, Kamu İhale Kurumunun da başkanı olmaktadır. Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana aittir. Ancak Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma gibi hallerinde ikinci başkan, başkana vekalet etmektedir.

Üyeler

Kurul üyeleri; görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak geçmişte ve/veya halen bir siyasi parti ile üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir.(aday gösterilme dahil) Üyeler, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla, ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.  

Kurul Başkan ve üyeleri veya Kurum personeli, hakemlik ve bilirkişilik yapamadığı gibi; görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü kişilere ait edindikleri bilgi ve belgeleri, başkalarına açıklayamazlar.

KAYNAKÇA

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Sair ihale mevzuatı

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir