Kamu İhale Kanununa göre Benzer İş Kavramı

Kamu İhale Kanununa Hemen paylaşın

Kamu İhale Kanununa göre Benzer İş kavramı

Giriş

İhaleye katılımın en önemli kriterlerinden olan mesleki ve teknik yeterlik kriterleri yani diğer bir deyişle iş deneyimi belgeleridir. Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin tevsiki için istenen belgelerin ihale konusu işle aynı büyüklük ve nitelikte olmasının istenmesi, ihalelerin temel ilkeleriyle bağdaşmayacağından, benzer nitelikteki işlerin de değerlendirmeye alınması gerekli görülmüştür. 

Kamu İhale Kanununa göre Benzer İş Nedir?

Yapım uygulama yönetmeliğinin 3.maddesinde benzer iş tanımı yapılmıştır. Buna göre; İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, ifade etmektedir.

Benzer İşlerin İdarece Belirlenmesi

İdarelerin benzer işin kapsamını belirlemesi için; Kanun, uygulama yönetmelikleri ve benzer iş grupları tebliğine bakması gerekmektedir. İlaveten benzer iş belirlenirken, kamu ihalelerinde temel ilkelerin de göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır. Bknz. Kamu İhalelerinde Temel İlkeler

Bu ilkelerin belki de en önemlisi rekabet kavramıdır. Bu kavramı kısaca; idarenin ihale süreçlerinde rekabeti engelleyici hareketlerden kaçınması olarak özetleyebiliriz. Benzer iş belirlemesi yapılırken, sadece mevzuat olarak değil, rekabet kavramı da idarece resen gözetilmelidir.

ör/ ihalelerde sadece kamu sektörüne yönelik benzer iş deneyiminin kabul edilmesi; rekabet, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması gibi ilkelere de aykırı olacaktır.

Diğer bir yandan isteklilerin de yukarıda saydığımız hususlara dikkat etmesi ve denetlemesi, kendi yararlarına olacaktır.

📌 İHALEUZMANİ.NET İNDİRİMLİ ONLİNE İHALE EĞİTİMLERİ 📌

–  Tebliğe göre; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi oluşturulmuştur. Bu listede; (A) altyapı işleri, (B) üstyapı (bina) işleri, (C) sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri, (D) elektrik işleri ile (E) elektronik ve iletişim işleri olmak üzere beş ana başlık altında toplanmıştır. Ayrıca bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. Bknz. Yapım işleri benzer iş grupları tebliği

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi

(A) ALT YAPI İŞLERİ
I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ

 

1.         Köprüler

2.         Viyadükler

3.         Alt ve üst geçitler

4.         Akedükler

II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ

 

1.         Karayolu ve demiryolu tünelleri

2.         Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri

3.         Atıksu tünelleri

4.         Deniz ve nehir altı tünelleri

5.         Metro tünelleri

6.         Galeri ve şaftlar

III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ

 

1.         Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri

2.         Su isale hatları

 

IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

 

1.         Kanalizasyon şebekeleri

2.         Yağmursuyu şebekeleri

3.         İçme ve kullanma suyu şebekeleri

4.         Mikrotünel işleri

V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

 

1.         Otoyollar

2.         Devlet, il ve köy yolları

3.         Cadde ve sokak yapım işleri

 

VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

 

1.         Demiryolları

2.         Metro inşaatları

3.         Raylı sistemler

4.         Füniküler raylı taşıma tesisleri

VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ

 

1.         Havaalanı pistleri

2.         Havaalanı apron ve taksirut inşaatı

 

VIII. GRUP: BARAJLAR

 

1.         Dolgu barajlar

2.         Beton barajlar

3.         Kemer barajlar

4.         Göletler

IX. GRUP: SU YAPILARI

 

1.         AVIII. Grup işler

2.         Sulama ve drenaj tesisleri

3.         Regülatörler, bentler, rezervuarlar

4.         Akarsu düzenleme işleri

5.         Nehir ıslahı işleri

6.         Taşkın koruma tesisleri

7.         Sel kapanları

8.         (Mülga: 27/04/2016–29696 R.G. / 2. md.)

9.         (Mülga: 27/04/2016–29696 R.G. / 2. md.)

 

X. GRUP: DENİZ YAPILARI

 

1.         Liman, iskele, rıhtım inşaatları

2.         Marina inşaatı

3.         Deniz üstü platform inşaatları

4.         Dalgakıranlar

5.         Balıkçı barınakları, çekek yerleri

6.         Tersane havuzu inşaatları

7.         Kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri

8.         Deniz altı boru hatları

9.         Deniz içi tüp geçitleri

10.       Deniz deşarjı yapıları

XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ

 

1.         Kanalizasyon arıtma tesisleri

2.         Atıksu arıtma tesisleri

3.         Su Arıtma tesisleri

4.         İçmesuyu arıtma tesisleri

XII. GRUP: NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ
XIII. GRUP: HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİXIV. GRUP: TERMİK SANTRALLERİ

 

1.         Katı yakıt santralleri

2.         Sıvı yakıt santralleri

3.         Doğalgaz santralleri

4.         Jeotermal santralleri

XV. GRUP: RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ

 

 

XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI

 

1.         Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar

2.         Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları

3.         Petrol rafineri ve terminalleri

4.         Gaz terminalleri

5.         Atık bertaraf etme tesisleri

6.         Atık işleme tesisleri

7.         Bacagazı arıtma tesisleri

XVII. GRUP: MADENCİLİK VE MADEN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ

 

1.         AII grubu işler

2.         AVIII grubu işler

3.         Maden çıkarma ile ilgili inşaat işleri

4.         Dekapaj işleri

5.         Malzeme ocağından malzeme çıkartılması işleri

XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ

 

1.         AV grubu işler

2.         AVI grubu işler

3.         AVII grubu işler

4.         AVIII grubu işler

5.         Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri

6.         Peyzaj sahaları tanzim işleri

7.         Yüzey ve platform işleri

XIX. GRUP: KABLOLU TAŞIMA SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ *

 

1.         Telefrik İşleri

2.         Telesiyej İşleri

XX. GRUP: TARIMSAL ALTYAPI İŞLERİ (Ek: 27/04/2016–29696 R.G. / 2. md.)

 

1. AIX Grubu İşler

2. Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri

      3. Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ
I. GRUP: BİNA İŞLERİ

 

1.         Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2.         Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3.         Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

 

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

 

1.         Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2.         Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3.         Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4.         İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5.         İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6.         Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7.         Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8.         Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9.         Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10.       Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11.       Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12.       Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13.       Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14.       Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15.       Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16.       (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

 

1.         BII. Grup işler

2.         BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

 
(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLER

 

1.         Temizsu tesisat İşleri

2.         Atıksu tesisat İşleri

3.         Yangın Söndürme Tesisatı İşleri

II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ

 

1.         Isıtma Tesisatı İşleri

2.         Soğutma Tesisatı İşleri

3.         Havalandırma Tesisatı İşleri

4.         İklimlendirme Tesisatı İşleri

III. GRUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ

 

1.         Asansör İşleri

2.         Yürüyen merdiven işleri

3.         Yürüyen bant işleri

4.         Gezer vinç işleri

IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ

 

 

(D) ELEKTRİK İŞLERİ
I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

 

1.         Enerji iletim havai hatları

2.         Enerji iletim yeraltı kablo işleri

II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

 

1.         Enerji dağıtım havai hatları

2.         Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri

III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ

 

1.         Şalt tesisleri

2.         Trafo merkezleri

3.         Kompanzasyon tesisleri

IV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ

 

1.         Kuvvet dağıtım tesisatı

2.         Topraklama ve koruma sistemleri

3.         Yıldırımdan koruma ve önleme sistemleri

4.         Jeneratör tesisatı

5.         Kesintisiz güç kaynağı tesisatı

V. GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ

 

1.         Köprü aydınlatma işleri

2.         Yol aydınlatma işleri

3.         Tünel aydınlatma işleri

4.         Tarihi mekân aydınlatma işleri

5.         Açık alan aydınlatma işleri

6.         Stadyum ve spor sahaları aydınlatma işleri

7.         Tehlikeli alan aydınlatma işleri

8.         Havaalanı pisti aydınlatma işleri

VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

 

1.         Elektromekanik İşler

2.         Raylı sistemler elektrifikasyon işleri

3.         Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

4.         Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

5.         Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri

 

(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ
I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ

 

1.         Karayolu sinyalizasyon işleri

2.         Demiryolu sinyalizasyon işleri

3.         Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri

4.         Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri

5.         Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi

6.         Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri

II. GRUP: SCADA TEKNOLOJİSİ (İZLEME, KONTROL VE VERİ TOPLAMA) İŞLERİ

 

1.         Elektrik tüketim izleme ve yönetim sistemleri

2.         Su tüketim izleme ve yönetim sistemleri

3.         Petrol/doğalgaz tüketim izleme ve yönetim sistemleri

4.         Endüstriyel tesis izleme ve yönetim sistemleri

 

III. GRUP: OTOMATİK ÖLÇÜM VE GÖZLEM SİSTEMLERİ

 

1.         Meteoroloji otomatik ölçüm ve gözlem sistemleri

2.         UV-A, UV-B, ozon ve yağış asit ölçüm sistemleri

3.         Çevre yönetimi ayrıştırma ve izleme sistemleri

 

IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ

 

1.         Kapalı devre kamera ve kartlı geçiş sistemleri

2.         Güvenlik sistemleri (x-ray, metal arama kapı dedektörü)

3.         Yangın uyarı ve söndürme sistemleri

4.         Acil anons ve seslendirme sistemleri

5.         Yangın ihbar ve söndürme sistemleri

6.         Hastane içi görüntü iletişim sistemleri (PACS v.b.)

V. GRUP: UYDU, TV VE RADYO İLETİŞİM SİSTEMLERİ

 

1.         Gözlemevi, uydu ve yer istasyonları

2.         Kablolu TV ve radyo dağıtım, interaktif iletişim şebekeleri ve tesisatı

3.         TV ve radyo verici istasyonları

VI. GRUP: GEZGİN İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

 

1.         Telsiz haberleşme sistemleri

2.         Kablosuz hücresel iletişim sistemleri (GSM, Wi-Fi, WiMAX)

 

 

VII. GRUP: SES İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

 

1.         Ses frekans şebekeleri

2.         Yüksek frekans şebekeleri

 

 

VIII. TELEKOMÜNİKASYON OMURGA TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

 

1.         Radyolink işleri

2.         Fiber optik işleri

3.         Tümleşik haberleşme (ISDN, ATM) sistemleri

4.         IP-MPLS işleri

IX. GRUP: GENİŞBANT ERİŞİM VE AĞ ŞEBEKESİ TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

 

1.         Ethernet teknolojisi işleri

2.         ADSL, VDSL, GSDHL teknolojisi işleri

3.         Dolaba kadar fiber (FTTCa/FTTC) teknolojisi işleri

4.         Binaya kadar fiber (FTTB/H/O) teknolojisi işleri

5.         LAN şebeke kurulumu

6.         WAN şebeke kurulumu

 

Diğer Bazı Esaslar

–  İdareler, ihale edecekleri yapım işinin, hangi iş grubuna dahil olduğunu tebliğe göre tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle; ihale ilanı ve idari şartnamede ilan edeceklerdir. Bu doğrultuda, iş deneyim belgesine konu olan işin esaslı unsurunun da belirlenmesi gerekmektedir.

Esaslı unsur belirlenmesinde birçok farklı kriter vardır. Genel olarak; işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır.

–  Yapım uygulama yönetmeliğinin 48.maddesinde; “…İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre, birden fazla gruptan işleri ihtiva eden iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde, belge tutarının tamamı dikkate alınacaktır.

–  İdarelerin; benzer iş olarak değerlendirilecek iş deneyim sınıflarını, hangi mühendis veya mimarların ilgili iş için teklif verebileceğini de ilanda ve idari şartnamede belirtmesi gerekmektedir.

–  İkmal (yarım kalan işin tamamlanması) ihalelerinde, ikmale konu iş kapsamının işin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre benzer iş belirlemesi yapılması gerekmektedir. 

–  Yapım işinin niteliği gereği farklı uzmanlıklar gerektirmesi halinde, birden fazla grubu içerir iş deneyimi aranmasının durumu oluşabilir. Bu halde, ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekecektir. 

Diğer tüm detaylar için Bknz. Yapım işleri benzer iş grupları tebliği

Author: ihaleuzmani

1 thought on “Kamu İhale Kanununa göre Benzer İş Kavramı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir