İş deneyim tutarı(diploma) tutarı nasıl hesaplanmalıdır?

kamu ihale kurulu kararları

İş deneyim tutarı(diploma) tutarı nasıl hesaplanmalıdır?

Kamu İhale Kurulunun 31.08.2016 tarihli  2016/DK.D-179 numaralı kararı

Gündem Konusu:

İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin tespitine ilişkin

Karar:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde, yapım işi ihalelerine yönelik olarak isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgelerini sunabilecekleri düzenlenmiştir.

 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin (h) bendinde, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın anılan Kanun maddesinde belirlenen tutar üzerinden hesaplanmak üzere Kanun’un 10’uncu maddesi kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı,

bu sürenin iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmayacağı, ayrıca bu bent kapsamında elde edilen deneyimin mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin 8’inci fıkrasında ise

Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un bahse konu maddesinde yer alan “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hususunda gerek Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde gerekse Kamu İhale Genel Tebliğinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bahse konu ifadeden ne anlaşılması gerektiği hususunda oluşan belirsizliğin ihalelerde değerlendirme hatalarına yol açtığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un bahse konu hükmünün, mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak ve ihalelerdeki rekabet ortamını arttırmak amacını taşıdığı hususu ile birlikte değerlendirildiğinde “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi uyarınca, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen sürenin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden kıst hesaplama yapılması gerektiği, aksi durumda sadece yıl üzerinden hesaplama yapılmasının eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden hesaplama yapılırken;

 

  1. Tam yıl sayısının 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar ile çarpılması,

 

  1. Tam yıl dışında kalan ve kıst hesaba konu olan tam ay sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın 12’ye bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,

 

  1. Tam yıl ve tam ay dışında kalan ve kıst hesaba konu olan gün sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın aylık kısmına tekabül eden meblağın 30’a bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,

ve yıl, ay, gün üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu bulunan tutarların toplamının, virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde yuvarlama yapılmadan dikkate alınması gerekmektedir.

 Örnek: 20.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen bir yapım işi ihalesine katılan ve iş deneyimini mezuniyet belgesi ile tevsik etmek isteyen bir isteklinin mezuniyet tarihinin 01.07.2010 olduğu varsayıldığında, mezuniyet tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre 5 yıl, 9 ay 19 gün olmaktadır. 01.02.2016 – 31.01.2017 döneminde, mezuniyetten sonra geçen her yıl için esas alınacak tutarın 197.091,00TL olduğu dikkate alındığında;

 

  1. 5 yıla esas deneyim tutarının 5 x 197.091,00TL = 985.455,00TL,

 

  1. 9 aya esas deneyim tutarının 9 x 16.424,25TL (197.091,00TL / 12) = 147.818,25TL,

 

  1. 19 güne esas deneyim tutarının ise 19 x 547,47TL (16.424,25TL / 30) = 10.401,93TL,

 

İlgilinin iş deneyim tutarının 1.143.675,18TL (a + b + c) olarak hesaplanması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle; Yapım işi ihalelerine yönelik olarak aday ve isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda, mezuniyetten sonra geçen süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay ve gün üzerinden kıst olarak hesaplama yapılmasına,

 Oybirliğiyle karar verilmiştir.

KAYNAK= EKAP


Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları (Yeni Kurs)

HEMEN KAYIT OLUP EĞİTİME BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Author: ihaleuzmani

1 thought on “İş deneyim tutarı(diploma) tutarı nasıl hesaplanmalıdır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir