İhtirazi Kayıt konulmaksızın imzalanan hakediş yüklenicinin hak kaybına sebep olur mu?

İhtirazi Kayıt konulmaksızın imzalanan hakediş yüklenicinin hak kaybına sebep olur mu?

İhtiraz kelimesi Arapça  kökenli ve TDK’ya göre çekinme, sakınma ve çekince bildirme olarak nitelendirilmiştir. İhtirazi kayıt kavramı ise sözleşmenin 1 numaralı eki olan genel şartnamelerde belirtilmiş olup,  belli hakların saklanması ile hakedişin imzalandığının kaydı olarak tanımlanabilir.

[ads]

Yüklenicilerin düzenlenen hak edişlere itirazları olması durumunda çekinceleri saklı kalmak kaydıyla hak edişleri imzalayabilirler . Ancak bu durum genel şartnameye göre belli usüllere bağlanmıştır. Bunlar;

İtirazları belirtir bir dilekçe idareye sunmalı

Sunulan dilekçe hak edişe eklemeli ve hakediş “idareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalamalıdır.

Usül ve esaslar bu kadar net belirlenmiş olup, aksi durumlarda sonradan hak iddia etmek oldukça zordur. [ads]

Konu hakkında Yargıtay Hukuk Dairesi  2020/124 E.  ,  2020/2906 K. sayılı kararında konu net olarak açıklanmıştır

Buna göre;

” …davacının 21.01.2010 tarihinde düzenlenen 11 nolu hakedişte yapılan ceza kesintisi ile ilgili Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 40. maddesine uygun ihtirazi kaydı olmadığı gibi kesinti tablosunda not şeklinde yaptığı açıklamanın şartnameye uygun ve idareye verilen dilekçenin tarihi de belirtilmediğinden usulüne uygun bir ihtirazi kayıt niteliğinde değildir. 14 nolu ara hakedişte yapılan ceza kesintisi ve bu ceza kesintine esas olan kesinti tablosunda davacı yüklenicinin hiçbir ihtirazi kaydı bulunmamaktadır.

Yine geri çevirme kararı üzerine gönderilen evraklar arasında 11 nolu hakedişe yönelik davacının 18.01.2010 ve 14 nolu hakedişe yönelik 28.04.2010 tarihli dilekçeleri bulunmakta ise de; 11 ve 14 nolu hakedişlerde bu dilekçelerden ve tarihlerinden bahsedilmediğinden, sözkonusu dilekçelerle dahi ara hakedişlere usulüne uygun itiraz edildiğinin kabulü mümkün değildir.

[ads]

Bu durumda mahkemce ceza kesintilerinin yapıldığı 11 ve 14 nolu ara hakedişlerin davacı yüklenici tarafından sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 40 ve 41. maddelerinin uygun bir şekilde ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanmış olması sebebiyle aleyhine kesinleştiğinden davanın tümden reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme sonucu kısmen kabul kararı verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.”

olarak hüküm verilmiştir.

 

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir