İhaleye Katılım için İstenen Belgeler Nasıl Belirlenir?

İhaleye katılım

İhaleye katılım için istenen belgeler nasıl belirlenir?

Bilindiği gibi ihalelere katılım için isteklilerden , bazı ekonomik, mali veya teknik belgeler talep edilmektedir. Bu belgelerin sunulmaması veya eksik sunulması durumunda firmalar ihaleden elenmektedir.

Hemen paylaşın

İhaleye katılım ve Belge Talebi Esasları

Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde hangi tür belgelerin hangi şartlarda isteneceği belirlenmiştir. Gelin hep beraber bu belgelerin istenme durumlarına kısaca göz atalım. 

A) İhaleye Katılım için İstenen Genel Belgeler

İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, Ticaret sicil gazetesi, Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge, Anonim şirketlerde pay defteri gibi belgelerdir.

İş deneyim belgeleri

İş bitirme, iş durum, iş denetleme gibi belgeler iş deneyim belgeleri kapsamındadır.

B) Yaklaşık Maliyete Göre İstenen Belgeler

Bu kısmı iyi anlamamız için öncelikle eşik değer ve parasal limitler arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekmektedir. Kamu ihale Kurumunun eşik değer tablosuna ulaşmak için Tıklayın.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

Bu belgelere örnek olarak ciro ve bilanço veya bankadan temin edilecek belgeler gösterilmektedir. Bu belgelerin istenme esasları, yaklaşık maliyet ile eşik değer ilişkisine bağlıdır. Şimdi bunu bir tablo ile detaylandıralım.

YM < Eşik Değer*1/10ED *1/10 < YM < ED*1/2YM ≥ Eşik Değer*1/2Belli İstekliler arası ihale usulünde
İstenmezİstenebilirİstenmesi Zorunluİstenmesi Zorunlu

Not: Ekonomik veya mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde, banka referans mektubu istenilmesi konusunda mecburiyet bulunmamaktadır.

Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi

YM < Eşik Değer*1/2YM ≥ Eşik Değer*1/2
İstenmezİstenebilir

C) İşe Göre Takdir Edilecek Diğer Belgeler

İşin niteliğine göre istekliden istenebilecek belgeler;

  • Üretim ve/veya imalat kapasitesi, organizasyon ve personel yapısı, araştırma-geliştirme faaliyetlerine veya kaliteyi sağlamasına yönelik bilgi ve belgeler
  • Yönetici kadrosu ve teknik personelinin mesleki eğitim belgeleri
  • Tesis, makine, teçhizat veya diğer ekipmana ilişkin belgeler
  • Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler (İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın)
  • İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
  • Tedarik edilecek malların numune, katalog ve/veya fotoğraflar

Yukarıda bahsedilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik kriteri olarak istendiği, ihale dokümanında veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde görülmektedir. Dolayısıyla kriter tespitinin, ihale ön çalışması kapsamında idarelerce belirlenmesi gerekmektedir. Diğer bir konu olarak, kısmi teklif alınan ihalelerde istenen belgelerde; işin tamamı dikkate alınarak hesaplanan yaklaşık maliyetin esas alınmasıdır.

D) Sonuç ve Değerlendirme

İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belgeler ile iş deneyim belgelerinin; her ihalede istenmesi zorunluyken, mali yeterlilik ve diğer belgelerinin; idarenin takdirine veya yaklaşık maliyet-eşik değer ilişkisine bağlı olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden ihale hazırlık sürecinde olan aday veya isteklilerin, istenen belge ve bilgileri titizlikle araştırması ve temin etmesi, olası hak kayıplarının önüne geçecektir.


(İndirimli) Online Kurs ve Dokümanlarımızı İnceleyin

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir