İhalelere katılmaktan yasaklanma

ihaleler katılma yasağı Hemen Paylaşın

İhalelere katılmaktan yasaklanma

 Yasaklanma cezası verilebilen haller


a)Yasak fiil ve davranışlarda bulunma halinde

-Çeşitli yollarla ihaleye fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek (Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet vb.)

-Diğer isteklileri tereddüde düşürüp rekabeti engellemek , isteklilerle anlaşmak veya ihale kararını etkileyen davranışlarda bulunmak

-Sahte belge veya sahte teminat düzenleyip kullanmak ve/veya bunlara teşebbüs etmek (bknz. sahte kefalet senetleri ile ihaleye katılmak)

– Bir istekli tarafından aynı ihaleye birden fazla teklif verilmesi(Alternatif teklif verebilme halleri dışında)

b) İhalelere katılamayacak olanların ihaleye katılması halinde

  • Mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
  • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
  • Hileli iflas eden firmalar
  • İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ve ihale işlemlerini hazırlayan,sonuçlandıran ve onaylayan görevliler ile bunların eşleri ile kan bağına sahip kişiler .Ayrıca bu kişilerin ortakları ile şirketleri de katılamaz. (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları
    anonim şirketler hariç).
  • İhale konusu işin danışmanlığını yapan yükleniciler aynı ihaleye katılamaz.
  • İhaleyi yapan idarenin bünyesinde veya idare ile alakalı bir takım işleri yürütmek için kurulan  vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ve bu kuruluşların ortak oldukları şirketler , bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Yasaklama kararının verilebilmesi için ,delil ve tanıklarla somut olarak ıspatlanması gereklidir.

İhalelere katılmaktan yasaklanma süreleri


  • Yasaklama kararı için yukarıda sayılan fiil ve davranışlarda bulunanlar ve  ihaleye katılamayacak olanların ihaleye girmesi ile bu durumların tesbiti halinde;  1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar
  • Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ; 6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar (mücbir sebep halleri dışında)

Kamu ihale kanununu 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki istisna edilenler de dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan men kararı alırlar.

İhalelere katılmaktan yasaklanma kimler tarafından verilebilir?


İhaleyi yapan bakanlık veya bağlı bulunulan bakanlık

-Herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri

-İl özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı

-Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Yasaklama kararında ilgilinin gerçek veya tüzel kişi olması durumları


-Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamına

Sermaye şirketi olması halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklarına

yasaklama kararı verilir.

**Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

Yasaklama kararının sicile işlenmesi


***Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir ve resmi gazetede yayınlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir.

Yasaklama kararları yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve KİK tarafından yasaklıların sicilleri kayıt altına alınır.

İhaleyi yapan idareler, ihaleye katılmaktan yasaklama gerektirecek fiil ve davranışların tesbiti halinde bu durumu derhal ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Sonuç


Hukuk sistemimizde 2 çeşit delil kavramından söz edilir. Bunlar ; kesin delil ve takdiri delil. Kesin deliller yargıyı direkt bağlarken , takdiri deliller (tanık ifadesi, bilir kişi incelemesi gibi) kesin delillerin aksine yargıyı bağlamaz, hakim olayın, mahallin konum ve durumuna göre kararını verir (Medeni Usul Hukuku-Prof. Dr. R. Arslan ve arkadaşları. Sh. 373, 374)

Yasaklamayı gerektirecek davranış yapıldığı iddiası ile ilgili firma şikayet edilse bile yasaklama kararının alınması için soyut varsayım ve karineler değil somut deliller, tanıklar ve beyanatlara ihtiyaç olacaktır.

İhalelere katılmaktan yasaklı olmanız kesinleşirse minimum 1 yıl olmak üzere kamu ihalelerine katılmaz ve teklif veremezsiniz. Aksine hareket eden firmaların yasaklıyken ihalelere katılması halinde ciddi zararlar oluşabilmektedir.

Şöyle ki; ihale komisyonu tekliflerin incelemesi sırasında (ihale komisyonu 2.oturumunda)  istekli firmaların yasaklılık durumunu sorgulanmaktadır. Eğer yasaklıyken teklif verdiğiniz tesbit edilirse;  teklifiniz değerlendirme dışı bırakılıp, teminatınız idare tarafından gelir kaydedilir.


Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

1- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın 

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin


2- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın

Yapım ihalelerine kolayca katılın


3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın 

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)


4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın 

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İSG öğrenin

Author: ihaleuzmani

1 thought on “İhalelere katılmaktan yasaklanma

Comments are closed.