İhalelerde Teklif Edilen Bedelin Rakam ve Yazı ile farklı olarak yazılması

İhalelerde Teklif Hemen paylaşın

İhalelerde Teklif Edilen Bedelin Rakam ve Yazı ile farklı olarak yazılması

Bu yazımızda ihale teklif mektubunda teklif eden bedelin rakam ve yazı ile farklı olması veya yanlış yazılması durumlarını inceleyeceğiz. 

Önsöz

Bilindiği gibi ihaleye teklif verilen bedel, teklif mektubunda belirtilmektedir. Bu bedelin tartışmaya mahal vermemesi adına, bedelin yazı ve rakam karşılığı uyuşmalıdır. Diğer bir deyişle, teklif edilen bedelin rakam ve yazı aykırılığı ihaleden elenme sebebi olabilmektedir. Burada önemli olan husus, aykırılığın teklifin esasını değiştirecek nitelikte kabul edilip edilemeyeceğidir. Önce mevzuattan bilgi verelim sonra kurul kararlarıyla durumu çeşitlendirelim.

İhalelerde Teklif Mektubunun Şekli Nasıl Olmalıdır?

İhale Uygulama yönetmeliklerinde teklif mektubunun nasıl olması gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre teklif mektubu;

– Yazılı olması ve üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması

– İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi

– Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması

– Gerçek kişilerin TC kimlik numarası, Tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi

– Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir.

Örnek Teklif Mektubu için Tıklayın

[ads]

İhalelerde Teklif Bedelinin Yazı ile Rakam Yazılışının Farklı Olması

 KİK 2015/UM.I-2596 numaralı Kurul Kararında özetle

Teklif sahibinin aritmetik hata yapmadığı, teklif mektubunda ise  rakamla 333.168.041,50TL, yazı ile ÜçYüzOtuzÜçMilyonYüzAltmışSekizBİnKırkBirTürkLirasıElliTürkLirasıKuruş teklif verdiği görülmektedir.

Başvuru sahibi isteklinin 333.168.041,50 Türk Lirası teklif sunduğunun açıkça anlaşıldığı, ayrıca toplam teklif tutarında yazı ile ifade edilen kısımda fazla olarak yazılan söz konusu TürkLirası ibaresinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir durum oluşturmadığı anlaşılmıştır.

 KİK 2018/UH.I-1936 numaralı Kurul Kararında özetle

Teklif edilen bedelin rakamla 1.232.000,00 TL , yazıyla ise “BirMilyonİkiYüzOtuzİkiTürkLirası” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Rakam ile yazılan tutarın, yazı ile “BirMilyonİkiYüzOtuzİkiBinTürkLirası” olması gerektiği, teklif mektubundaki yazılı ifadenin ise mevcut haliyle rakamla 1.000.232,00 TL şeklinde olduğu,

Bu yüzden rakam ve yazının birbiriyle uyuşmadığı, öte yandan söz konusu hatanın teklifin esasını etkileyecek mahiyette olduğu belirtilmiştir.

[ads]

2020/MK-132 numaralı İdare Mahkemesi Kararında özetle

Davacı iş ortaklığı tarafından rakamla “37.252.128,00 TL” teklif edildiği, yazı ile “otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyüzyirmisekizTürkLirasıyazıldığından bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir. 

Ancak ihalede teklif edilen tutarların “15.973.060.00 TL- 53.352.352,00 TL” arasında olduğu, söz konusu hatanın rakamla ifade edilen miktarın dışında başka bir miktarı içermediği ve teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı, bu durumun tereddüde mahal verecek niteliğinin olmadığı, diğer bir ifadeyle, anılan ifadenin teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmadığı ve de anılan hatanın düzeltici işlem ile giderilebilecek hatalardan olduğu anlaşıldığından, farklı bir miktarı çağrıştırmayan söz konusu hatanın düzeltici işlemle giderilip davacının teklifinin de değerlendirmeye alındıktan sonra ihale sürecine devam edilmesi gerektiği kararı alınmıştır. Kurulun 26.02.2020 tarih ve 2020/UY.II-416 sayılı Kararı(teklifin esasını değiştireceği kararı) iptal edilmiştir.

Sonuç ve Değerlendirme

Yukarıdaki yazılar doğrultusunda teklif ettiğiniz bedelin, rakam ve yazı halinin örtüşmesi gerektiği açıktır. Örnek kararlarda da görüldüğü üzere, bu aykırılığın teklifin esasını değiştirip değiştirmediği değerlendirilmektedir. Teklif tutarının rakam ve yazı karşılığının bambaşka kapılara çıkması halinde, teklifiniz reddedilmektedir. Ancak ufak nüansların teklifi anlaşılmaz kılmadığı da görülmektedir. 

İhalelerde hak kaybı yaşamamanız adına teklifinizin rakam ve yazı tutarlarını kontrol etmeden ihaleye girmemenizi öneririz. 

—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir