İhalelerde bildirim ve tebligat esasları

İhalelerde bildirim ve tebligat esasları

Hemen paylaşın

İHALELERDE BİLDİRİM VE TEBLİGAT NASIL YAPILMALIDIR?

İhalelerde bildirim ve tebligat esasları ihale uygulama yönetmeliklerinde belirtilmiştir. Buna göre;

 

A-  İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere yapılacak tebligatlar,  öncelikli olarak EKAP üzerinden veya ıslak imza karşılığı elden yapmalıdır.

* EKAP üzerinden tebligat usül ve esaslar, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 5.maddesinde şu şekilde belirlenmiştir ;

 

(Değişik madde: 07/06/2014-29023 R.G./3. md.,; yürürlük: 01/01/2015) (1) (Ek ibare: 19/06/2018-30453/m RG/2. md.) Kurum tarafından idarelere, Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve (Değişik ibare: 30/09/2020-31260 RG/ 2. md.) istekli olabilecekler ile yüklenicilere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

 

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın (Değişik ibare: 19/06/2018-30453/m RG/2. md.) ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. (Mülga ibare: 19/06/2018-30453/m RG/2. md.)  EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından (Değişik ibare: 19/06/2018-30453/m RG/2. md.) ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

 

(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler (Ek ibare: 30/09/2020-31260 RG/ 2. md.) ile yükleniciler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda,  (Ek ibare: 16.03.2019-30716 RG/2. md.; yürürlük: 01.06.2019)  EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz. (Mülga cümle: 16.03.2019-30716 RG/2. md.; yürürlük: 01.06.2019)  

 

B-  İsteklinin ortak girişimler olduğu durumlarda bildirim ve tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılmalıdır.

 

 

BİLDİRİMLER ZORUNLU NEDENLERLE EKAP ÜZERİNDEN YAPILAMAZSA, NASIL YAPILABİLİR?


1) Islak imzalı olarak elden tebliğ edilebilir.

2) İadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilebilir.  (İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.)

3) Elektronik ortamda tebliğ edilebilir. (e-posta vb.)

4) Faks ile tebliğ edilebilir.(Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

* Faks ile yapılan tebligatların aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin kabulü için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılacaktır.

* Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kabul edilmemektedir.


İhale Uzmanı


Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

1- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın 

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


2- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın

Yapım ihalelerine kolayca katılın

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir