ihale işlemlerini yürüten görevlinin COVİD-19 olması nedeniyle tevsik edilecek belgeleri geç sunulması mücbir sebep kabul edilir mi?

ihale işlemlerini yürüten görevlinin COVİD-19 olması nedeniyle tevsik edilecek belgeleri geç sunulması mücbir sebep kabul edilir mi?

Öncelikle mücbir sebep olarak nitelendirilebilecek durumları kısa olarak hatırlayalım.

4735 SAYILI KANUN MÜCBİR SEBEP HALLERİ


Kanunun 10.maddesinde aşağıdaki mücbir sebep halleri belirlenmiştir:

  • Doğal afet
  • Kanuni grev
  • Genel salgın hastalık
  • Kısmî veya genel seferberlik ilânı
  • Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller

Yukarıda sayılan durumların mücbir sebep olarak kabulü genel olarak idare makamına bırakılmıştır. Bu değerlendirmede; yukarıdaki hallerin yükleniciden kaynaklanmamış olmamasına, bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesine dolayısıyla taahhüdünü engeller nitelikte olup olmadığına da bakılmalıdır.Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenici, yetkili mercilerden de durumu belgelendirerek idareye yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.

Şimdi yazıdaki başlığımıza gelelim; Kamu ihale kurumuna itirazen şikâyet dilekçesi talebinde; 

Başvuru sahibinin sunduğu teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğini, bu nedenle EKAP üzerinden yapılan bildirimle yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden belgelerin 11.11.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının idarece talep edildiğini, ancak ihale işlemlerini takip eden personelinin 30.10.2020 tarihinde yapılan COVİD-19 testinin pozitif çıktığı, aynı serviste çalışan iki personelinin daha karantina altına alınarak 13.11.2020 tarihine kadar istirahat raporu verildiğini,

bu nedenle tevsik edilmesi istenilen belgeleri 12.11.2020 tarihinde idareye sunabildiklerini, bu kapsamda idareye 16.11.2020 tarihinde salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebep başvurusunda bulunduklarını, ancak idarece kabul edilmediği, 10.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile tevsik edilmesi istenilen belgelerin süresi içinde sunulmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiğinin bildirildiğini, ancak tevsik edilmesi istenilen belgelerin sadece bir gün geciktirilerek verilmesinin salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi yaptırımının hukuk ve adalet ilkeleri ile bağdaşmadığını belirtmiştir.

KAMU İHALE KURULU 30/12/2020 TARİHLİ 2020/UM.II-2207 NUMARALI KARARINDAN ÖZETLE;

‘… sayılan mücbir sebep hallerinin, işin sözleşme aşaması veya sözleşme sonrasında işin yürütülme aşamalarında meydana gelmesi halinde yüklenici tarafından idareye mücbir sebep başvurusu yapılabileceği anlaşılmakla birlikte, isteklilerin mücbir sebep başvurusu yapabileceğine yönelik bir düzenlemenin olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla istekli sıfatında olan başvuru sahibinin, ihale işlemlerini yürüten personelinin sağlık sorunu nedeniyle raporlu olduğundan yeterlik belgeleri tablosundaki bilgilerin tevsikine yönelik idarece belirlenen süre içerisinde istenilen belgelerin idareye sunulmaması durumunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca isteklilere yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri sunmaları için idarece makul bir süre tanındığı, başvuru sahibinin her ne kadar ihale işlemlerini takip eden personeli sağlık sorunları nedeniyle raporlu olsa da isteklilerin basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü olduğu dikkate alındığında, ihale süreci içerisindeki işlemleri yerine getirmek üzere raporlu personelin yerine başka personelini görevlendirilerek anılan belgelerin süresi içerisinde idareye sunulmasını sağlamakla yükümlü oldukları anlaşılmaktadır.

Bu nedenle idarece verilen süre içinde belgelerini sunmayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin yerinde olduğu, idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. ”

KAYNAK: KAMU İHALE KURUMU


ONLİNE EĞİTİMLERİMİZ

1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

kamu ihale eğitimi 2020
kamu ihale eğitimi 2021

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın 


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

online hakediş, fiyat farkı eğitimi
online hakediş, fiyat farkı eğitimi

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın 


3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yeni birim fiyat analizi ve fiyat tespiti 2021
Yeni birim fiyat analizi ve fiyat tespiti 2021

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın 


4) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın 

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir