Hakedişlerde ihtirazi kayıt şartına yürütmeyi durdurma kararı

Hakedişlerde ihtirazi Hemen paylaşın

Hakedişlerde ihtirazi kayıt şartına yürütmeyi durdurma

Bilindiği gibi ileride herhangi bir hak kaybına uğramak istemeyen yükleniciler, hakedişleri; ihtirazi kayıt şerhi düşerek imzalamak zorundaydılar. Konu hakkında yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay’ın ardından, Kamu ihale Kurumu da 30.04.2021 tarihinde duyuru yayınlamıştır.

Kamu İhale Kurumu Duyurusu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2020/585 sayılı kararı ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin, “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42 nci maddesinin (a) bendinde bulunan;

“Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.” hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin olarak 21.04.2021 tarihli ve 2021/DK.D-93 sayılı Kurul kararı alınmıştır.

Bu çerçevede; gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde söz konusu kararın göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAYNAK: EKAP

👇ONLİNE EĞİTİMLERİMİZİ MUTLAKA İNCELEYİN👇

 

Author: ihaleuzmani

1 thought on “Hakedişlerde ihtirazi kayıt şartına yürütmeyi durdurma kararı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir