Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik(30.09.2020)

elektronik-ihale-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik30-09-2020

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik(30.09.2020)

30 Eylül 2020 tarih 31260 sayılı ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde” ibaresi “İhalelerde” olarak, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “yapacakları” ibaresinden önce gelmek üzere “yüklenicilerin ise sözleşme sürecinde (kesin kabul dahil)” ibaresi eklenmiştir.

“(4) EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır. Doküman indirme ve teklif gönderme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapılacağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurum yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “istekli olabileceklere” ibaresi “istekli olabilecekler ile yüklenicilere” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “istekli olabilecekler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yükleniciler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” olarak ve yedinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet gibi süreçlerde sunulması gereken bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydedilmesi ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhale tarih ve saati ile tekliflerin açılma saati arasında asgari üç saatlik bir farkın bulunması kaydıyla, e-teklifler,” ibaresi “E-teklifler,” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Uygulanmaya başlama süresi

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6, 7, 8, 10 ve 14 üncü maddeleri ile bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4B/EKAP numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” başlıklı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” başlıklı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

 MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-YK numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” başlıklı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.4/EKAP numaralı Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi standart formunun birinci paragrafına “İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı ekte yer almaktadır.” ibaresi,  aynı standart formun sonuna ise “EK: İhale Yetkilisince Onaylanan İhale Komisyonu Kararı (… sayfa)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form” standart formunun (3) numaralı dipnotunda yer alan “ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun alınmayan geçici teminat mektupları da dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.B/EKAP numaralı Elektronik Eksiltmeye Davet Formunda yer alan “(İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla “ile diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı, isteklilerin kimlikleri açıklanmadan” ibaresi eklenir.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK051.2/EKAP numaralı Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu standart formunda yer alan “Banka-Şube adı” ibaresi “Banka – Şube adı/Sigorta Şirketi – Acente adı”, “bankamız” ibareleri “bankamız/şirketimiz”, “bankamızın” ibaresi “bankamızın/şirketimizin”, “Banka Görevlisi [İsim, Unvan] [İmza]” ibaresi ise “Banka/Sigorta Şirketi Görevlisi [Ad Soyad, Unvan] [İmza]” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “bu hususları gösteren belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)” ibaresi ile aynı Şartnameye 7.5.3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş, Şartnamenin 23 üncü maddesine bağlı (31) numaralı dipnotunda yer alan “23.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (31) numaralı dipnotun (23.4.) numaralı alt maddesi “Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.” olarak değiştirilmiştir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

…”

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 28.1 inci maddesi ile 29.1 inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnamenin 36.1 inci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile” ibaresi ile 36.2 nci maddesinde yer alan “ile geçici teminat mektubu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 36.3 üncü maddesinde yer alan “Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler” ibaresi “Sunduğu belgeler” olarak değiştirilmiş ve son cümle yürürlükten kaldırılmıştır.

28.1. Geçici teminat mektubunu düzenleyen kuruluş tarafından mektuba verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.”

“İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektubu dışındaki teminatlar ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.3 üncü maddesi maddeye bağlı (44.2) numaralı dipnot eklenerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

38.3.44.2……………………………………………….”

“44.24734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde “İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.”, diğer hallerde ise “İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.” yazılacaktır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 9, 11, 12, 13 ve 15 inci maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,
  2. b) 6, 7, 8, 10 ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinden 60 gün sonra,
  3. c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmelik İçin Tıklayın


 
Kamu İhale Eğitimi Kursu (2020)

⇒Piyasada binlerce lira olan eğitimi, özel fiyat ile alın!     

   Paranızı işinize harcayın…

Tek bir ödeme ile eğitim ve dokümanlara süresiz erişim imkanı…

*Bu kurs, Türkiye ve Dünyanın en büyük Online Eğitim Platformu Udemy’de verilmektedir.


HEMEN KAYIT OLUP EĞİTİME BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir