E-ihalede beyan edilmeyen bilgilerin teyidi yapılabilir mi?

E-ihalede beyan edilmeyen bilgilerin teyidi yapılabilir mi?

ÖZET:  İdari şartnamede istenilen yeterlilik belge ve kriterlerine ilişkin değerlendirmeler,  isteklilerin beyanı üzerine EKAP veya ilgili kurumların internet sayfasından yapılmakla birlikte, bilgi teyidinin yapılabileceği bir ibareye yer verilmemesi eksik bilgi olarak nitelendirilip, E-ihalede bilgi tamamlatma yoluna gidilemez.

E-ihalede beyan edilmeyen bilgilerin teyidi yapılıp yapılamayacağı hakkında
Kamu ihale Kurulu 23.12.2020 tarihli 2020/UY.I-2140 sayılı kararında özetle;

[ads]

”… mevzuat ve düzenlemelere göre, ihalelerde teklif veren isteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmış olup, istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında anılan belgelerin sunulması zorunluk arz etmektedir

 

Anılan Yönetmelik’in Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesinin dokuzuncu maddesinde ise, ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 [ads]

Başvuru sahibi tarafından beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri bölümünde tüzel kişi ortaklarına, ortaklık oranlarına ve yönetici bilgilerine yer verildiği görülmüş olup, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren bilgilerin teyidinin yapılabileceği herhangi bir ibareye yer verilmediği tespit edilmiştir.  Anılan Yönetmelik’in Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesinin dokuzuncu maddesinde de açıkça belirtildiği üzere yeterlik değerlendirmesinin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı ancak istekliler tarafından beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı gibi yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamaları gereğince de söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. ”

denilmiştir.

İhale Uzmanı


Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

1- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın 

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


2- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın

Yapım ihalelerine kolayca katılın

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın 

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İSG öğrenin

🎓 13 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 3 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

 

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir