DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22I

Hemen paylaşın

DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22I

Bir önceki yazımızda Doğrudan Temin alım türlerinden “22/h maddesi kapsamındaki “(Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet”  alımından bahsetmiştik.

 

Bu yazımızda Doğrudan temin alımlarından olan 22/ı maddesi kapsamındaki Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları” alımlarından bahsedeceğiz.

 

Doğrudan Temin – 22/ı Kapsamındaki Alımlar

Maddeyi açarak yazımıza devam edelim,

4904 sayılı kanun Türkiye İş Kurumu kanunudur. 3. Maddesi kurumun görevlerinin belirlendiği maddedir. b) ve c) bendinde sayılan görevleri şunlardır:

b) İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.

c) İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek.

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanunun 48. Maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen görevleri ise şunlardır:

“Ayrıca Fonun bir önceki yıl prim gelirlerinin % 30’u; işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.

Bu oranı % 50’ye kadar çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ancak, işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olanlara yönelik hizmetler için bu sınırlama dikkate alınmaz. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

 

22/ı kapsamında Yapılacak Alımlar (Özetle)

 

 • İşgücü ihtiyaç analizlerini yapmak veya yaptırmak
 • İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek
 • İstihdam artırıcı işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak
 • İstihdamda bulunan işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek
 • İstihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak
 • İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek
 • İşgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak

Kıymetli okuyucularımız en doğru bilgilerle işlem yapabilmeniz için mal veya hizmet satın alma işlemi yaparken bununla ilgili mevzuatların güncel olanının önünüzde açık olmasını tavsiye ederiz.

 

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?

22/ı kapsamında Doğrudan Temin alımında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekilde sıralanabilir.

 • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
 • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
 • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
 • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
 • İŞKUR’un görev alanına giren ve yukarıda sayılan hizmetlerle ilgili olduğunu belirten belge/yazı.
 • Muayene kabul komisyonu görev kâğıdı ve kabul tutanağı ya da idarece yapılmış kabul tutanağı
 • Fatura

Sağlıcakla kalınız….

 

NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.

Şaban Selim BELADA

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.