DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22H

Hemen paylaşın

DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22H

 

      Bir önceki yazımızda Doğrudan Temin alım türlerinden Madde 22-g “Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.”  durumundan bahsetmiştik.

Bu yazımızda, Doğrudan temin alımlarından olan 22/h maddesi kapsamındaki; “…(Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet…”  alımlarından bahsedeceğiz.

 

Doğrudan Temin – 22/h Kapsamındaki Alımlar

Bu madde kapsamında yapılacak 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımlarından bahsederken 4353 sayılı kanunun 22 ve 36. Maddelerinin ne olduğuna bakalım.

 

 • 4353 sayılı kanunun 22. Maddesi;

İdarî dâvaların açılması, idareler aleyhine açılan bu nevi dâvaların takip ve müdafaası daire âmirlerine veya bu dairelerin bağlı bulundukları vekâletler hukuk müşavirlerine ait olup Devlet Şûrasındaki duruşmalarda bu daireler kendi âmirleri veya hukuk müşavirleri tarafından temsil olunur. Hazineyi ilgilendiren işlerde bu vazife Hazine müşavir veya avukatları tarafından yapılır.

 

 • 4353 sayılı kanunun 36. Maddesi;

Hazine avukatlığı teşkilâtı olmıyan ve maaşlı veya ücretli avukat kadrosu verilmesine imkân bulunmıyan yerlerde Maliye Vekâleti ücreti muhakeme masrafları tertibinden verilmek üzere mukavele ile aylık ücretli serbest avukat veya dâva Vekili kullanabilir. Teşkilât olan yerlerde pek mühim ve istisnai sebeplerle her hangi bir dâvanın teşkilât haricinde diğer bir avukata tevdii Maliye Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilmiş olmasına bağlıdır.

 

Doğrudan Temin 22h maddesinde iki çeşit alımdan bahsedilmektedir;

 1. 4353 sayılı kanunun 22 ve 36. Maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımı
 2. Fikri ve sınai mülkiyet hakların ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımı

Birinci madde uyarınca idarelerin avukatlık birimi olmaması, avukatının olmaması ve avukat kadrosu verilmesine imkan bulunmayan idareler tarafından yada Maliye bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar kurulunca çok önemli ve istisnai durumlarda herhangi bir davanın avukatlık birimi dışında diğer bir avukata verilmesi durumunda 4734 sayılı kanunun 22 h maddesine göre aylık ücret ile avukat veya dava vekili doğrudan temin edilebilir. Hizmet alımı yapılacak avukatın uyruğu önemli değildir.

İkinci madde uyarınca alınan hizmetler için önce fikri ve sınai mülkiyet hakkı nedir tanımlayalım.

 

Telif Hakları veya Fikri haklar olarak da bilinen Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır. Sınaî Mülkiyet ise genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Sınai Mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları; eser, marka, buluş sahibinin ticari haklarını koruyan haklardır. (kaynak:https://mitto.marmara.edu.tr)

Tanımlamadan da anlaşılacağı üzere idarelerin fikri ya da sınai buluş ve icatlarının hem ulusal hem de uluslararası arenada kullanım hakkını, sahipliğini tescil ettirmek adına yapmış olduğu hizmet alımlarını 4734 sayılı kanunun 22/h maddesi kapsamında doğrudan temin edebilecektir.

 

Kıymetli okuyucularımız en doğru bilgilerle işlem yapabilmeniz için mal veya hizmet satın alma işlemi yaparken bununla ilgili mevzuatların güncel olanının önünüzde açık olmasını tavsiye ederiz.

 

 

 

 

 

 

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?

22/h kapsamında Doğrudan Temin alımında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekilde sıralanabilir;

 • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
 • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
 • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
 • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
 • İdarelerin avukatlık birimi olmaması, avukatının olmaması ve avukat kadrosu verilmesine imkan bulunmadığını belirten yada Maliye bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar kurulunca çok önemli ve istisnai durumlarda herhangi bir davanın avukatlık birimi dışında diğer bir avukata verilmesi kararını gösteren belge/yazı veya idarelerin kullanım hakkını, sahipliğini tescil ettirmek istedikleri fikri ya da sınai buluş ve icatlarının ne olduğunu belirten belge/yazı.
 • Muayene kabul komisyonu görev kâğıdı ve kabul tutanağı ya da idarece yapılmış kabul tutanağı
 • Fatura

Sağlıcakla kalınız….

 

NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.

Şaban Selim BELADA

Author: Saban Selim Belada

1 thought on “DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22H

 1. 4353 sayılı Kanun, 02/11/2011 tarih, 659 sayılı “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  Bu bağlamda 659 sayılı kararnamenin aşağıdaki maddesine göre hareket etmek gerekir;
  Muhakemat hizmeti temini (1)
  MADDE 5 ‒ (1) İdareler, muhakemat hizmetleri ihtiyaçlarını;
  a) Hukuk birimlerinde istihdam edecekleri hukuk müşavirleri ve avukatlardan,
  b) İhtiyaç duyulması halinde Maliye Bakanlığından talep etmek suretiyle,
  sağlayabilirler.
  (2) Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları muhakemat hizmetlerini yürütmek
  üzere birbirlerinden hizmet talebinde bulunabilirler.(1)
  (3) Birinci ve ikinci fıkraya göre muhakemat hizmetlerinin temin edilememesi veya özel
  uzmanlık gerektirdiği Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
  Başkanının, bakanlıklarda ilgili bakanın onayı ile belirlenen hallerde muhakemat hizmetlerini
  yürütmek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli
  ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle serbest
  avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınabilir.(1)
  (4) Hizmet satın alınarak kendisine vekalet verilen serbest avukatlar ve avukatlık ortaklıkları kendilerine vekalet verilen dava ve icra işlemlerinin takibiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatla
  idareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan görevlilerle aynı yetki ve sorumlulukları haizdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir