DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22E

Hemen paylaşın

DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22E

Doğrudan Temin Usulü

 

Bir önceki yazımızda Doğrudan Temin alım türlerinden “Madde 22/d “Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin (Yüz yirmi bir bin dört yüz beş Türk Lirası), diğer idarelerin (Kırk bin dört yüz kırk üç Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.”  durumundan bahsetmiştik.

Bu yazımızda Doğrudan temin alımlarından olan 22/e maddesi kapsamındaki; “İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.” alımından bahsedeceğiz.

Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir (2003/10 Kamu ihale tebliği).

 

Doğrudan Temin – 22/e Kapsamındaki Alımlar

 

Kamu İhale Genel Tebliğine göre, taşınmaz mal alımı ve kiralanmasında; alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Bunun yanında, düzenlenecek sözleşmelerde kira bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde; sözleşmeye, genel yönetim kapsamındaki idareler için artış oranının Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan kira artış oranlarını geçmeyeceği yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde hüküm konulması zorunludur. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin; taşınmaz kiralamasına ilişkin Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

 

Sayıştay kararına göre, idarenin doğrudan temin usulü ile kiralaması için doğrudan mülk sahibinden kiralama yapılması gerekmektedir. Ayrıca kiraya ek olarak, temizlik, ısıtma, soğutma ve sair hizmet alımları ile birlikte yapılması durumunda doğrudan temin usulüyle alım yerine ihale usullerine başvurulması gerekmektedir47 .

 

Sayıştay Kararı

 

Sayıştay, doğrudan temin usulüne başvurularak yapılan ihtiyaca uygun taşınmaz alımında; taşınmazın, taşınır mal niteliğindeki eklentilerinin de bu bent kapsamına girdiğine ve doğrudan temin yoluyla alınmasının mümkün olduğuna karar vermiştir

 

” …Sonuç olarak, Belediyece 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun doğrudan temin usulüyle taşınmaz mal alımına cevaz veren 22/e maddesi kapsamında pet su üretimi yapan tesis alımı işinde, yine bu tesise tahsis olunmuş makine, teçhizat, araç ve demirbaş gibi taşınır mal niteliğindeki eklentilerin tahsis olunduğu taşınmaz malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde alımı mümkün bulunduğundan sözleşmenin tescilinin gerekeceğine, çoğunlukla karar verildi…” Sayıştay Daireler Kurulu, 10.12.2003, K. 1131/3, https://www.e-icisleri.gov.tr (E.t. 17.04.2018)

 

Kıymetli okuyucularımız en doğru bilgilerle işlem yapabilmeniz için mal veya hizmet satın alma işlemi yaparken bununla ilgili mevzuatların güncel olanının önünüzde açık olmasını tavsiye ederiz.

 

Notlar

1: Taşınmaz alımı veya kiralamalarında sözleşme yapılması doğrudan teminden kaynaklı bir zorunluluk olmasa da işin icabı ve diğer mevzuattan kaynaklı olarak sözleşme yapılması gerekmektedir.

2: Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge hükümlerine uyulmalıdır.

3: Sözleşme yapılmışsa Sözleşme damga vergisi (Binde 9,48) alınması gerekmektedir.

 

 

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?

Madde kapsamında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekildedir;

  • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
  • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
  • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
  • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
  • Varsa sözleşme
  • Muayene kabul komisyonu görev kâğıdı ve kabul tutanağı ya da idarece yapılmış kabul tutanağı
  • Mal alımı ise taşınır işlem fişi
  • Fatura

Sağlıcakla kalınız….

 

 

NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.

Şaban Selim BELADA


 

⇓(İndirimli) Online Eğitimlerimiz

 

1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –  49,90 TL İNCELE / HEMEN AL


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hak ediş) –  49,90 TL İNCELE / HEMEN AL


3) Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi (Yapım) –  49,90 TL – İNCELE / HEMEN AL

Author: Saban Selim Belada

1 thought on “DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22E

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir