Akaryakıt fiyat farkı ödemelerinde ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkı hesabı

Sayıştay kararları

Akaryakıt fiyat farkı ödemelerinde ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkı hesabı

Yılı            : 2018

Dairesi      : 8

Karar No   :171

İlam No     :56

Tutanak Tarihi   :29.11.2019

Akaryakıt fiyat farkı ödemelerinde ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkının hesaplanmaması

…………………………………………….İşine ait Hakedişlerde, hizmet alımı işlerinde fiyat farkı hesabında yer alan akaryakıt fiyat farkı ödemelerinde ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkının hesaplanmaması konusuna ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “Uygulama Esasları” başlıklı 7’nci maddesinin 14’üncü Fıkrasında:

“Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b1 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı, 5 inci maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir.” denilmektedir.

Kamu İhale Kurulu’nun 20.02.2019 tarihli ve 2019/DK.D-48 no.lu Kararında; hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının bu Kurul Kararında belirtilen kurallara göre yapılmasına ve Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak kesilmesine; hesaplama neticesinde artı değer bulunması halinde herhangi bir işlem tesis edilmemesine, bu Kararın, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için geçerli olmasına, bu dönemde ÖTV’de meydana gelen değişiklikler nedeniyle 06/05/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararının uygulanmamasına, anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 06/05/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararında yer verilen esasların dikkate alınmasına, ayrıca Kararın yayımı tarihinden sonra 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de değişim meydana gelmesi halinde; yapılacak hesaplamalara esas olarak, anılan Bakanlar Kurulu Kararının yeniden uygulanmaya başladığı tarihten önce ihale edilen işlerde bu uygulamanın başladığı tarihe, söz konusu tarihten sonra ihale edilen işlerde ise ihale tarihine ait ilgili TÜİK endekslerinin ve akaryakıt bayi satış fiyatlarının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulamasına ilişkin 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; fiyat farkına ilişkin düzenlemelerin temel amacının sözleşmelerin taraflarını enflasyonist risklerden koruyarak, yüklenicilerin ihale tarihinde teklif ettiği bedele göre sözleşme süresi içerisindeki maliyetlerini uyumlaştırmak olduğundan, 2018/118118 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönemde ÖTV’ye ilişkin değişikliklerden kaynaklanan fiyat değişimlerinin hakediş tutarlarına yansıması da sağlıklı biçimde uyumlaştırılması gerektiği; ayrıca, anılan Bakanlar Kurulu Kararının belirli sayıda akaryakıt ürünü ile sınırlı tutulduğu ve akaryakıt dışında kalan bitüm, LNG vb. katı ve sıvı yakıtlardaki fiyat değişimlerini düzenleme amacı taşımadığı dikkate alındığında, Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre sözleşmelerde belirlenen b1 veya b3 katsayıları içerisinde akaryakıt dışında girdiler bulunması halinde bu girdilerin etkilerinin hesaplamalara yansıtılmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Anılan hükümlerden anlaşıldığı üzere. sözleşme konusu iş kapsamında ağırlıklı olarak kullanılan akaryakıt türüne uygulanan ÖTV’de değişiklik meydana gelmesi ve bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında artış veya azalış meydana getirmesi durumunda, (akaryakıta meydana gelen değişiklikler 19.05.2018 tarihinden itibaren eşel mobil sistemi çerçevesinde ÖTV indirimi olarak kamu tarafından üstlenilmekte.) söz konusu değişiklikten kaynaklanan fiyat farkının Kamu İhale Kurumu’nun 2019/DK.D-48 kararı çerçevesinde kesilmesi gerekmektedir. Ancak, İdare tarafından ………………………………….. işinin hakedişlerinde ilgili sözleşmede belirtilen katsayılar göz önüne alınarak gerekli fiyat farkı hesapları yapılırken 14/05/2018 tarih ve 2018/11818 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 17/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren “Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi” uygulaması ile ortaya çıkan ÖTV kaynaklı fiyat farkının dikkate alınmadan hesaplandığı anlaşılmıştır.

Denetçi sorgusunda, kamu zararı hesaplanırken fiyat farkını tespit etmek için düzenlenen formülde kullanılan (S) değerinin ihale tarihinde ilan edilen bayi pompa satış fiyatı olan…………….TL olarak alınması gerekirken, hatalı olarak Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 2018 Mayıs ayına ait değer olan ……………..değeri alındığından, kamu zararı olarak hesaplanan ………………..TL’nin ………………………. TL’si kamu zararı oluşturmadığından bu tutar hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına,

Kalan ……………….TL’nin sorumlulara müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın …… tarih ve …… no.lu Ödeme Emri ile …………………………….Tic. Ltd. Şti’den mahsuben tahsil edildiği anlaşıldığından ilişik kalmadığına, oy birliğiyle, karar verildi.

KAYNAK=SAYIŞTAY


Kamu İhale Eğitimi Kursu (2020)

⇒Piyasada binlerce lira olan eğitimi, özel fiyat ile alın!     

   Paranızı işinize harcayın…

Tek bir ödeme ile eğitim ve dokümanlara süresiz erişim imkanı…

*Bu kurs, Türkiye ve Dünyanın en büyük Online Eğitim Platformu Udemy’de verilmektedir.


HEMEN KAYIT OLUP EĞİTİME BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir